js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm document.forms trong Javascript

Collection có thể hiểu như là một bộ chọn có các thuộc tính và phương thức như một object, nó sẽ chọn lấy một tập hợp kết quả. forms collection sẽ trả về tập hợp các thẻ <form> có trong trang.

Các thẻ trong tập hợp được trả về sẽ được sắp xếp theo đúng thứ tự chúng xuất hiện trên trang.

Quảng cáo

Nếu bạn muốn lấy về tập hợp tất cả các thẻ nằm trong thẻ form, sử dụng elements collection của đối tượng Form object.

Cú pháp

Cú pháp: document.forms

Thuộc tính

Tên thuộc tính Mô tả
length trả về số thẻ <form> tồn tại trong collection

Phương thức

Phương thức Mô tả
[index] trả về phần tử <form> thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
item(index) trả về phần tử <form> thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
namedItem(id) trả về phần tử <form> có id được cung cấp. Nếu id không tồn tại, phương thức sẽ trả về null.

Cách sử dụng

Sử dụng document.forms kết hợp với thuộc tính length của nó để tìm tất cả các thẻ <form> trên trang.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <form action="#" method="POST">
      Username: <input type="text" name="fname" placeholder="Nhập Username"><br>
      Email: <input type="text" name="lname" placeholder="Nhập Email">
    </form>

    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var length = document.forms.length;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        "Số thẻ 'form' tồn tại trên trang: " + length;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top