ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Array findIndex() trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm array.findIndex() trong javascript, đây là hàm dùng để tìm vị trí đầu tiên của phần tử được tìm thấy thỏa điều kiện nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm findIndex sẽ trả về key của phần tử đầu tiên trong mảng thỏa mãn được điều kiện kiểm tra (được truyền vào như một hàm).

1. Cú pháp hàm array findIndex trong javascript

Hàm findIndex sẽ lần lượt sử dụng các phần tử của mảng để thực hiện hàm kiểm tra cho đến khi có giá trị thỏa mãn và hàm kiểm tra trả về true. Khi đó, hàm find sẽ trả về khóa của phần tử thỏa mãn đó và bỏ qua không kiểm tra các phần tử còn lại.

Cú pháp của findIndex như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

array.findIndex(function(currentValue, index, arr),thisValue)

Trong đó:

 • currentValue - giá trị của phần tử hiện tại.
 • index - chỉ số của phần tử hiện tại.
 • arr - mảng mà phần tử hiện tại thuộc về.
 • thisValue - tham số không bắt buộc. Nếu được truyền vào thì thisValue sẽ được sử dụng làm giá trị this, Nếu không được truyền vào thì giá trị "this" là "undefined".

Lưu ý:

 • Hàm findIndex không thực hiện hàm kiểm tra với các phần tử không có giá trị.
 • Hàm findIndex sẽ không thay đổi mảng ban đầu.

Ví dụ: Trả về chỉ mục của phần tử đầu tiên trong mảng có giá trị lớn hơn 20.

const ages = [3, 10, 28, 20];
 
function checkAge(age) {
 return age > 20;
}
 
let age = ages.find(checkAge);
console.log(age); // 2

Kết quả trả về là 2 tại vì điều kiện của hàm truyền vào là age > 20, tức là chỉ phần tử nào có giá trị lớn hơn 20 là thỏa. Như trong mảng ages thì vị trí của phần tử đầu tiên thỏa điều kiện đó là 28.

2. Một ví dụ về hàm findIndex trong javascript

Ví dụ: Sử dụng hàm findIndex() để tìm kiếm vị trí của phần tử có điểm số nhỏ hơn 5 trong mảng các điểm số.

Code RUN
var scores = [9, 4, 8, 8];
document.getElementById("demo").innerHTML = scores;
function checkScore(scores) {
  return scores <= 5;
}

function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = scores.findIndex(checkScore);
}

Kết quả chắc chắn sẽ trả về 1, bởi vì phần tử thứ hai có giá trị là 5, thỏa điều kiện 4 <= 5.

Trên là cách sử dụng findIndex trong javascript. Nếu bạn muốn lấy giá trị của phần tử thỏa điều kiện thay vì chỉ mục thì hãy sử dụng hàm find nhé.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top