js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.toISOString() trong Javascript

Phương thức Date.toISOString() sẽ chuyển đổi một đối tượng thời gian thành một chuỗi theo tiêu chuẩn ISO. Phương thức sẽ trả về chuỗi thời gian theo tiêu chuẩn ISO.

Tiêu chuẩn được tuân theo là ISO-8601 và được định dạo theo dạng: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápDate.toISOString()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.toISOString() để chuyển đối tượng thành một chuỗi ISO.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var str = date.toISOString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = str;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
2017-06-15T07:41:18.475Z

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top