ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

isArray javascript - kiểm tra biến có phải là mảng hay không

Trong bài này mình sẽ giới thiệu hàm isArray trong Javascript, hàm này dùng để kiểm tra một biến có phải là mảng hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nói chính xác hơn thì isArray javascript sẽ kiểm tra một biến nào đó có phải thuộc đối tượng mảng hay không. Hàm isArray sẽ trả về true nếu biến cần kiểm tra là một mảng, ngược lại nếu biến không phải là một mảng hàm sẽ trả về false.

Cú pháp isArray javascript

Cú pháp của isArray như sau:

Array.isArray(obj)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • obj là đối tượng cần kiểm tra.
 • Hàm trả về là true nếu obj là một mảng, false nếu obj không phải là mảng.

Ví dụ: Kiểm tra xem biến fruits có phải là một mảng hay không.

const fruits = ["Chuối", "Cam", "táo", "Nho"];
Array.isArray(fruits)  // Returns true

Dùng typeof thay cho isArray javascript được không?

Theo lý thuyết, từ khóa typeof có công dụng là kiểm tra một biến thuộc kiểu dữ liệu gì. Tuy nhiên, thực tế thì typeof sẽ kiểm tra biến đó thuộc kiểu đối tượng nào, mà các đối tượng như array, number.. đều là object nên kết quả của hàm typeof sẽ trả về object.

console.log(typeof []) // object
console.log(typeof new Number(1)) // object

Vì vậy, bạn không thể sử dụng từ khóa typeof để kiểm tra một biến có phải là mảng hay không nhé.

Một ví dụ khác về hàm isArray javascript

Ví dụ: sử dụng hàm isArray để kiểm tra biến subject có phải là một mảng hay không.

Code RUN
var subject = ["php", "js", "css", "html"];
var x = document.getElementById("demo");
x.innerHTML = subject;
function myFunction() {
  if (Array.isArray(subject)) {
    x.innerHTML = 'Subject là một mảng!';
  } else
  {
    x.innerHTML = 'Subject không là một mảng!';
  }
}

isArray trong javascript khá đơn giản nên nội dung bài này rất ngắn. Hy vọng qua đây bạn sẽ biết cách kiểm tra một biến có phải là mảng hay không.

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top