ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm array.join() trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm join trong javascript, đây là hàm dùng để nối các phần tử của mảng lại với nhau thành một chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm join sẽ nối các phần tử của mảng thành một chuỗi, các phần tử được ngăn cách nhau bởi kí tự do người dùng quy định. Nếu không truyền ký tự ngăn cách vào thì giá trị mặc định là dấu phẩy ",".

Nếu bạn chỉ đơn thuần muốn chuyển mảng thành chuỗi và ngăn cách bởi dấu phẩy thì hãy sử dụng hàm array.toString() nhé.

1. Cú pháp hàm join trong javascript

Hàm join có cú pháp như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

array.join(separator)

Trong đó:

 • separator là kí tự sẽ ngăn cách các phần tử với nhau, mặc định mang giá trị là dấu ",".
 • Hàm sẽ trả về một chuỗi, và mảng cũ không ảnh hưởng gì cả.

Hàm này rất ít khi sử dụng, bởi thao tác chuyển mảng thành chuỗi trong các ứng dụng thực tế rất hiếm gặp.

Ví dụ: Đây là một demo mình lấy từ trang chủ của mozilla.

var a = ['Wind', 'Water', 'Fire'];
a.join();   // 'Wind,Water,Fire'
a.join(', '); // 'Wind, Water, Fire'
a.join(' + '); // 'Wind + Water + Fire'
a.join('');  // 'WindWaterFire'

2. Một ví dụ khác về hàm join trong javascript

Hãy viết chương trình khi click vào một button thì chuyển tất cả các phần tử của mảng subject thành một chuỗi, sau đó in lên màn hình.

Code RUN
<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
  function myFunction() {
    var subject = ["PHP", "HTML", "CSS", "JS"];
    var x = document.getElementById("demo");
    x.innerHTML = subject.join();
  }
</script>

3. So sánh hàm join với array.toString

Cả hai hàm đều là các phương thức của đối tượng mảng, và công dụng la chuyển đổi mảng thành chuỗi. Tuy nhiên, chúng sẽ có một chút khác biệt như sau:

 • Hàm join có thể tùy biến ký tự ngăn cách giữa các phần tử.
 • Hàm array.toString thì luôn sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa các phần tử.

Trên là tất cả những thông tin cần biết về hàm join trong js.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top