js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm document.URL trong Javascript

Thuộc tính URL sẽ trả về đường dẫn đầy đủ của trang hiện tại, nó cũng có chức năng tương tự như thuộc tính location.href.

Cú pháp

Cú pháp: document.URL

Quảng cáo

Cách sử dụng

Hiển thị ra màn hình URL đầy đủ của trang hiện tại:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>  
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var x = document.URL;
        document.getElementById("result").innerHTML = "URl của trang là: " + x;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top