ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm array.find() trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm Array.find() trong Javascript, hàm find sẽ trả về giá trị của phần tử đầu tiên trong mảng thỏa mãn được điều kiện kiểm tra (được truyền vào như một hàm).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm find sẽ lần lượt sử dụng các phần tử của mảng để thực hiện hàm kiểm tra cho đến khi có giá trị thỏa mãn và hàm kiểm tra trả về true. Khi đó hàm find sẽ trả về giá trị của phần tử thỏa mãn và bỏ qua không kiểm tra các phần tử còn lại.

Cú pháp hàm find trong javascript

Cú pháp hàm find như sau:

array.find(function(currentValue, index, arr),thisValue)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • currentValue - giá trị của phần tử hiện tại.
 • index - chỉ số của phần tử hiện tại.
 • arr - mảng mà phần tử hiện tại thuộc về.
 • thisValue - tham số không bắt buộc. Nếu được truyền vào thì thisValue sẽ được sử dụng làm giá trị "this:. Nếu không được truyền vào thì giá trị "this" là "undefined".

Lưu ý:

 • Hàm find không thực hiện hàm kiểm tra với các phần tử không có giá trị.
 • Hàm find sẽ không thay đổi mảng ban đầu.

Ví dụ: Lấy phần tử đầu tiên trong mảng có giá trị lớn hơn 20.

const ages = [3, 10, 28, 20];

function checkAge(age) {
 return age > 20;
}

let age = ages.find(checkAge);
console.log(age); // 28

Ví dụ sử dụng array.find() trong javascript

Ví dụ: Sử dụng hàm find() để tìm kiếm điểm số nhỏ hơn 5 trong mảng các điểm số.

Code RUN
var scores = [6, 10, 7, 9, 4];
document.getElementById("demo").innerHTML = scores;
function checkAdult(scores) {
  return scores <= 5;
}

function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = scores.find(checkAdult);
}

Trường hợp các phần tử trong mảng là các object thì ta có cách viết khác một chút.

Ví dụ: Cho mảng customers như sau:

let customers = [{
  name: 'ABC Inc',
  credit: 100
}, {
  name: 'ACME Corp',
  credit: 200
}, {
  name: 'IoT AG',
  credit: 300
}];

Hãy sử dụng hàm find để tìm phần tử đầu tiên có credit lớn hơn 100.

console.log(customers.find(c => c.credit > 100));

Kết quả:

{ name: 'ACME Corp', credit: 200 }

Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng hàm find trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top