ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm array.some() trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm some trong javascript, đây là hàm dùng để kiểm tra các phần tử trong mảng có thỏa mãn điều kiện nào đó hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước tiên hãy xem một ví dụ mà mình lấy từ trang Mozilla dưới đây.

const array = [1, 2, 3, 4, 5];

// Hàm kiểm tra một phần tử có chia hết cho 2 hay không
const even = (element) => element % 2 === 0;

console.log(array.some(even));
// output: true

Kết quả trả về true, bởi vì hàm callback even có nhiệm vụ kiểm tra một giá trị có chia hết cho 2 hay không. Hàm even khi truyền vào hàm slice thì chỉ cần một phần tử chia hết cho 2 là sẽ return về true.

1. Hàm some trong javascript là gì?

Hàm some trong js có nhiệm vụ lặp qua tất cả các phần tử của mảng, mỗi lần lặp nó sẽ truyền giá trị của phần tử đang lặp vào hàm callback. Chỉ cần hàm callback return true là hàm some sẽ return true. Ngược lại, nếu duyệt hết mảng mà không có return true nào thì hàm some sẽ return false.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nói đơn giản, nếu một phần tử nào đó thỏa với chương trình trong hàm callback thì hàm some sẽ return true. Ngược lại nếu tất cả các phần tử đều không thỏa thì nó sẽ return false.

Cú pháp của some như sau:

// Arrow function
some((element) => { ... } )
some((element, index) => { ... } )
some((element, index, array) => { ... } )

// Callback function
some(callbackFn)
some(callbackFn, thisArg)

// Inline callback function
some(function callbackFn(element) { ... })
some(function callbackFn(element, index) { ... })
some(function callbackFn(element, index, array){ ... })
some(function callbackFn(element, index, array) { ... }, thisArg)

Trong đó:

 • element là biến chứa giá trị của phần tử đang lặp.
 • index là key của phần tử đang lặp.
 • array là mảng gốc mà phần tử đang thuộc về.
 • thisArg là tham số không bắt buộc. Nếu được truyền vào thì thisArg sẽ được sử dụng làm giá trị "this", nếu không được truyền vào thì giá trị "this" là "undefined".

Ví dụ: Kiểm tra xem trong mảng numbers có số nào lớn hơn 10 hay không.

function isBiggerThan10(element, index, array) {
 return element > 10;
}

[2, 5, 8, 1, 4].some(isBiggerThan10); // false
[12, 5, 8, 1, 4].some(isBiggerThan10); // true

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng arrow function cho trường hợp này như sau:

[2, 5, 8, 1, 4].some(x => x > 10); // false
[12, 5, 8, 1, 4].some(x => x > 10); // true

2. Một ví dụ khác về hàm some trong js

Ví dụ: Sử dụng hàm some để kiểm tra điểm số của học sinh được lưu dưới dạng mảng có bị trượt kì thì không.

Quy ước: có một môn dưới 5 điểm sẽ bị tính là trượt.

Bài này khá đơn giản, ta chỉ cần viết một hàm kiểm tra một số, nếu số bé hơn 5 thì return false, ngược lại return true. Sau đó gắn nó vào hàm callback của mảng điểm số.

Code RUN
<button onclick="myFunction()">Kiểm tra</button>

<p id="demo"></p>

<script>
  var score = [7, 8, 9, 10, 3];

  function checkPass(score) {
    return score < 5;
  }

  function myFunction() {
    if (score.some(checkPass) == true) {
      document.getElementById("demo").innerHTML = 'không đủ điểm đỗ!';
    } else {
      document.getElementById("demo").innerHTML = 'Đủ điểm đỗ!';
    }
  }
</script>

Như vậy là mình đã giới thiệu xong hàm some trong javascript, đây là hàm khá đơn giản nên không có nhiều ví dụ.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,