ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm insertAdjacentHTML trong javascript, đây là một hàm khá hay và có thể dùng để thay thế cho nhiều hàm khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm insertAdjacentHTML javascript sẽ phân tích giao diện của file tài liệu dưới định dạng XML hoặc HTML, và chèn node vào các vị trí được chỉ định bởi tham số của hàm. Nó không làm ảnh hưởng đến tuần tự của các node hiện có, nên tốc độ xử lý nhanh hon nhiều so với thuộc tính innerHTML.

1. insertAdjacentHTML javascript là gì?

insertAdjacentHTML là một phương thức được tích hợp sẵn trong các node object của javascript. Công dụng của nó là chèn các node vào các vị trí xác định, vị trí này được chỉ định bởi tham số của hàm.

Cú pháp như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

element.insertAdjacentHTML(position, text);

Trong đó:

 • text là một chuỗi string hoặc chuỗi HTML dùng để chèn.
 • position là vị trí chèn, được xác định bởi bốn vị trí chính xác như sau:
  • beforebegin - phía trước element
  • afterbegin - nằm phía trong element, đằng trước node con đầu tiên
  • beforeend - nằm phía trong, đằng sau node con cuối cùng.
  • afterend - nằm sau element.

Để dễ hiểu hơn thì bạn hãy xem sơ đồ dưới đây:

<!-- beforebegin -->
<p>
 <!-- afterbegin -->
 <span> -- 1
 <span> -- 2
 <!-- beforeend -->
</p>
<!-- afterend -->

Trong đó thẻ p chính là element, foo chính là phần tử con của thẻ p.

2. Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Ví dụ: Cho cấu trúc file HTML như sau.

<!-- Vị trí 1: beforebegin-->    
<div id="node">
  <!-- Vị trí 2:afterbegin --> 
  <span>Học lập trình miễn phí.</span>
  <span>Tại freetuts.net</span>
  <!-- Vị trí 3:beforeend --> 
</div>
<!-- Vị trí 4:afterend --> 

Trong đó mình đã comment 4 vị trí mà hàm insertAdjacentHTML có thể chèn vào. Cách chèn cụ thể như sau:

let element = document.getElementById('node');

// Vị trí 1: beforebegin
element.insertAdjacentHTML("beforebegin", '<span>Nội dung chèn 1</span>');

// Vị trí 2: afterbegin
element.insertAdjacentHTML("afterbegin", '<span>Nội dung chèn 2</span>');

// Vị trí 3: beforeend
element.insertAdjacentHTML("beforeend", '<span>Nội dung chèn 3</span>');

// Vị trí 4: afterend 
element.insertAdjacentHTML("afterend", '<span>Nội dung chèn 4</span>');

Trên là cách sử dụng hàm insertAdjacentHTML trong Javascript.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Top