js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm document.hasFocus() trong Javascript

Phương thức hasFocus() sẽ kiểm tra xem liệu trang hoặc bất cứ phần tử nào trên trang có được focus hay không. Nếu có bất cứ phần tử nào trên trang được focus, phương thức sẽ trả về True, ngược lại phương thức sẽ trả về false.

Cú pháp

Cú pháp: document.hasFocus()

Quảng cáo

Cách sử dụng

Kiểm tra trang có được focus hay không:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p>Click vào bất cứ phần tử nào để focus trang</p>  
    <form action="#" method="POST">
      Username: <input type="text" name="fname" placeholder="Nhập Username"><br>
      Email: <input type="text" name="lname" placeholder="Nhập Email">
    </form>

    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      setInterval("myFunction()", 5);
      function myFunction(){
        var x = document.getElementById("result");
        if (document.hasFocus()) {
          x.innerHTML = "Trang đã được focus.";
        } else {
          x.innerHTML = "Trang chưa được focus.";
        }
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top