ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm array.reverse() trong Javascript

Hàm reverse trong javascript có chức năng đúng với tên gọi của nó là đảo ngược thứ tự của các phần tử trong mảng. Cụ thể, phần tử đầu tiên sẽ trở thành phần tử cuối cùng, phần tử thứ 2 sẽ trở thành phần tử kế cuối..

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng vòng lặp để đảo ngược một mảng. Tuy nhiên, javascript đã cung cấp hàm reverse rồi nên ta không cần phải sử dụng cách này nữa.

Cú pháp hàm reverse javascript

Đây là một hàm rất đơn giản, nó sẽ trả về một mảng gồm các phần tử đã bị đảo ngược. Mảng hiện tại cũng sẽ bị đảo ngược theo.

Cú pháp như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

array.reverse()

Hàm này không có tham số truyền vào.

Ví dụ: Đảo ngược mảng numbers.

var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
var rev_numbers = numbers.reverse();

console.log(numbers); // [5, 4, 3, 2, 1]
console.log(rev_numbers); // [5, 4, 3, 2, 1]

Như bạn thấy, cả mảng gốc và mảng mới đều bị đảo ngược các phần tử.

Một ví dụ khác mình lấy từ trang w3school.

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.reverse();
console.log(fruits); //["Mango", "Apple", "Orange", "Banana"]

Cách sử dụng hàm reverse javascript

Viết chương trình khi click vào một button thì in ra giá trị của mảng subject bị đảo ngược.

Code RUN
<button onclick="myFunction()">In</button>

<p id="demo"></p>

<script>
  demoP = document.getElementById("demo");
  var subject = ["html", "php", "php", "c#"];
  document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
  function myFunction(item, index) {

    document.getElementById("demo").innerHTML = subject.reverse();
  }
</script>

Trên là cú pháp và những ví dụ về cách sử dụng hàm array.reverse() trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,