CSDL CĂN BẢN
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

CSDL căn bản

Danh sách các bài viết trong chuyên mục CSDL căn bản, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục CSDL căn bản.

1NHẬP MÔN CSDL
Khởi đầu
1 Tìm hiểu cơ sở dữ liệu là gì? và hệ quản trị CSDL MYSQL
2 Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
Các mô hình CSDL
3 Mô hình dữ liệu mạng
4 Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)
5 Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model)
Đại số quan hệ
Tối ưu dữ liệu
2HỌC JSON
6 Bài 01: JSON là gì? Cấu trúc chuỗi JSON
7 Bài 02: Xử lý JSON trong PHP - Các ví dụ về JSON PHP và MYSQL
8 Bài 03: Bài tập JSON - Xử lý tình huống với JSON
9 Bài 04: JSON và Object trong Javascript
10 Bài 05: JSON và ứng dụng trong Ajax
3HỌC XML
11 Bài 01: XML là gì? Cú pháp căn bản của XML
12 Bài 02: Cấu trúc cây trong XML
13 Bài 03: Tìm hiểu Element trong XML
14 Bài 04: Tìm hiểu XML Attributes
15 Bài 05: XML và các hệ quản trị CSDL (MySQL)
16 Bài 06: Tìm hiểu XML Namespace
17 Bài 07: Tìm hiểu CDATA trong XML
4NGÔN NGỮ T-SQL
Table queries
1 Phiên làm việc là gì trong SQL
2 Create và Drop Database trong SQL
3 Các kiểu dữ liệu trong SQL (Data Type)
4 Lệnh Create Table trong SQL
5 Lệnh Drop Table trong SQL
6 Primary Key trong SQL
7 Khóa ngoại Foreign Key trong SQL
8 Ràng buộc Check trong SQL
Data Queries
9 Lệnh INSERT trong SQL
10 Lệnh SELECT trong SQL
11 Mệnh đề WHERE trong SQL
12 Lệnh Update trong SQL
13 Lệnh Delete trong SQL
14 Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL
15 Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL
16 Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL
17 Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL
Condition & Operator
18 Toán tử AND và OR trong SQL
19 Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL
20 Toán tử IN và NOT IN trong SQL
21 Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL
Advanced
22 Tích đề các trong SQL
23 Inner JOIN trong SQL
24 Left Join trong SQL
25 Right Join trong SQL
26 Self Join trong SQL
27 Subquery trong SQL - truy vấn con

Bài xem nhiều

Top