TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng khác nhau, không giống như những bài trên chúng ta chỉ truy vấn có một bảng mà thôi. Để truy vấn nhiều bảng thì ta sử dụng phép tích đề các, hoặc sử dụng lệnh nâng cao hơn đó là lệnh JOIN mà mình sẽ trình bày ở bài tiếp theo.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tích đề các trong SQL là gì?

Tích có nghĩa là phép nhân, vậy tích đề các trong SQL có nghĩa là nhân hai bảng với nhau. Khi ta thực hiện phép nhân thì kết quả sẽ trả về một bảng tạm với tổng số records bằng tích của tổng records của hai bảng, và tổng số column sẽ bằng tổng columns của hai bảng.

Ví dụ bảng A có 20 records va4 4 columns, bảng B có 10 records và 3 columns  thì khi thực hiện phép tích sẽ trả về kết quả là 200 records và 7 columns. 

Cú pháp phép tích như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SELECT columns_list
FROM table1, table2, ... tableN

Trong đó table1 ... tableN là danh sách các bảng cần thực hiện phép tích.

Ví dụ: Thực hiện tích hai bảng CUSTOMER và ORDER

SELECT * 
FROM CUSTOMER, ORDER

2. Ví dụ truy vấn nhiều bảng với phép tích trong SQL

Để hiểu rõ hơn về phép tích thì bạn hãy xem kỹ ví dụ đưới đây.

Ví dụ: Giả sử ta có hai bảng dữ liệu sau:

EMPLOYEE
E_ID E_NAME   E_AGE  E_ADDRESS
1   Cường    32   ĐăkLăk 
2   Kính    25   Gia Lai

TASK
T_ID  T_NAME   T_TASK
1    Cường    Tiếp Tân
2    Kính    Dọn Dẹp
3    Chính    Đặt Phòng
4    Quyền    Nấu Ăn

Nếu ta thực hiện phép tích như sau:

SELECT * FROM EMPLOYEE, TASK

Thì kết quả sẽ như sau:

E_ID E_NAME   E_AGE  E_ADDRESS   T_ID  T_NAME   T_TASK
1   Cường    32   ĐăkLăk    1    Cường    Tiếp Tân
1   Cường    32   ĐăkLăk    2    Kính    Dọn Dẹp
1   Cường    32   ĐăkLăk    3    Chính    Đặt Phòng
1   Cường    32   ĐăkLăk    4    Quyền    Nấu Ăn
2   Kính    25   Gia Lai    1    Cường    Tiếp Tân
2   Kính    25   Gia Lai    2    Kính    Dọn Dẹp
2   Kính    25   Gia Lai    3    Chính    Đặt Phòng
2   Kính    25   Gia Lai    4    Quyền    Nấu Ăn

Rõ ràng tổng số record bằng tích của hai bảng và tổng số column bằng tổng của hai bảng.

3. Áp dụng WHERE và SELECT

Nếu bạn muốn bổ sung điều kiện để lọc thông tin thì thêm điều kiện WHERE, còn muốn chỉ lấy một số column thôi thì hãy chọn ở lệnh SELECT.

Như ở ví dụ trên mình bổ sung yêu cầu là hãy lấy NAME, AGE của nhân viên đang làm nhiệm vụ "Tiếp Tân". Với đề bài này thì ta sẽ giải quyết như sau.

SELECT E_NAME, E_AGE 
FROM EMPLOYEE, TASK
WHERE T_TASK = "Tiếp Tân"

Kết quả sẽ trả về như sau:

E_NAME   E_AGE 
Cường    32 
Kính    25

Thực tế phép tích này rất ít khi sử dụng vì nó không tối ưu, database phình quá to dẫn đến truy vấn rất chậm. Bạn cứ tưởng tượng rằng dữ liệu bảng A có 1000 records và bảng B có 1000 records thì khi thực hiện phép tích sẽ trả về một bảng có 1.000.000 records, một con số quá lớn.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top