TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần thì có thể sử dụng lệnh ORDER BY, lệnh này được đặt cuối của câu truy vấn SELECT và có hai tham số truyền vào, cú pháp như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

SELECT column-list  
FROM table_name  
[WHERE condition]  
[ORDER BY column1, column2, .. columnN] [ASC | DESC];

Trong đó:

  • column1, column2, .. columnN là danh sách các column sẽ được sắp xếp.
  • [ASC | DESC] là kiểu sắp xếp, nếu bạn chọn ASC thì tăng dần, còn DESC là giảm dần.

Nếu là số thú tự thì được sắp xếp từ 0 -> 9, còn chữ cái thì từ a -> z. Thực tế thì nó sắp xếp dựa vào số thứ tự trong bảng mã ASCII.

Sắp xếp theo một column

Ví dụ: Sắp xếp danh sách bài viết trả về từ bài cũ đến bài mới. Vì trong bảng POSTS có column add_date nên mình sẽ dựa vào nó để biết bài nào cũ và bài nào mới.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SELECT *
FROM POSTS
ORDER BY ADD_DATE ASC

Nếu bạn muốn sắp xếp từ ngày đăng theo mới xuống cũ thì chỉ cần đổi ASC thành DESC.

SELECT *
FROM POSTS
ORDER BY ADD_DATE DESC

Sắp xếp theo nhiều column

Nếu bạn muốn sắp xếp theo nhiều column thì chỉ cần bổ sung nó vào và cách nhau bởi dấu phẩy. 

Ví dụ: Sắp xếp bài viết theo tiêu đề và ngày đăng theo hai cách tăng và giảm dần.

Tăng dần
SELECT *
FROM POSTS
ORDER BY ADD_DATE, ID ASC

Giảm dần
SELECT *
FROM POSTS
ORDER BY ADD_DATE, ID DESC

Trên là cách sử dụng lệnh ORDER BY trong SQL, lệnh này rất hữu ích và được sử dụng rất thường xuyên.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS  (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top