TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Self Join trong SQL

Nói đến JOIN thì trong SQL có bốn loại chính như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Full Join (Tích đề các hoặc JOIN không có ON)
 • Inner Join
 • Left Join
 • Right Join

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường hợp bạn phải thực hiện Join trên cùng một bảng thì vẫn được, ta gọi phép Join này là Self Join.

Self Join là gì?

Self Join thực ra không phải là một phép toán mà nó là một thủ thuật giúp chúng ta thực hiện phép Join trên cùng một bảng. Trường hợp này rất ít xảy ra, nhưng đối khi vẫn có như trường hợp sau đây.

Giả sử mình có bảng nhân viên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

CUSTOMERS
ID | USER_NAME | DEPARTMENT_NAME | MANAGER_ID
---+-----------+-----------------+--------------
1 | PHÙNG   | IT       | 1
2 | CHUNG   | SALES      | 2
3 | TÌNH   | SALES      | 2
4 | HÒA    | SALES      | 2
5 | HÀ    | IT       | 1

Trong đó field MANAGER_ID chính là ID của nhân viên quản lý của chính table này. Nói cách khác là khóa ngoại MANAGER_ID trỏ đến khóa chính ID trên cùng một bảng.

Bây giờ mình có một yêu cầu như sau: Lấy danh sách nhân viên và thông tin của người quản lý của nhân viên đó.

Ta sẽ giải bài này như sau:

SELECT C1.ID, C1.USER_NAME, C1.DEPARTMENT_NAME, C2.USER_NAME AS MANAGER_NAME
FROM CUSTOMERS AS C1 JOIN CUSTOMERS AS C2 ON C1.ID = C2.MANAGER_ID

Như vậy ta sẽ dùng từ khóa AS để đặt lại tên cho table để khỏi bị trùng. Và kết quả sẽ trả về như sau:

ID | USER_NAME | DEPARTMENT_NAME | MANAGER_NAME
---+-----------+-----------------+--------------
1 | PHÙNG   | IT       | PHÙNG
2 | CHUNG   | SALES      | CHUNG
3 | TÌNH   | SALES      | CHUNG
4 | HÒA    | SALES      | CHUNG
5 | HÀ    | IT       | PHÙNG

Nếu có thắc mắc các bạn cứ comment để hỏi nhé.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top