TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng lệnh CHECK, cách viết nó thông qua các hệ quản trị CSDL như SQL Server, MySQL và Oracle.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ràng buộc giá trị CHECK rất hữu ích trong việc đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Ví dụ bạn muốn điểm số của học sinh phải nằm trong khoảng [0-10], hoặc giới tính là Năm hoặc Nữ, và nhiều trường hợp tương tự thì có thể sử dụng ràng buộc CHECK.

1. Tạo ràng buộc CHECK trong lệnh CREATE TABLE

Trong ví dụ dưới đây sẽ tạo ràng buộc CHECK ở column age, vì là bảng lưu trữ nhân viên nên bắt buộc chỉ tuyển những người trên 18 tuổi.

MySQL
CREATE TABLE Persons (
  ID int NOT NULL,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int,
  CHECK (Age>=18)
);

SQL Server / Oracle / MS Access
CREATE TABLE Persons (
  ID int NOT NULL,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int CHECK (Age>=18)
);

Trường hợp bạn có nhiều column sử dụng CHECK thì nên đặt nó ở cuối các column trong lệnh tạo bảng, dùng toán tử AND để nối các ràng buộc lại. Cách này rất hay vì ta có thể đặt tên cho CHECK.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access
CREATE TABLE Persons (
  ID int NOT NULL,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int,
  City varchar(255),
  CONSTRAINT CHK_Person CHECK (Age>=18 AND City='Sandnes')
);

2. Tạo ràng buộc CHECK trong lệnh ALTER TABLE

Lệnh Alter Table được sử dụng rất nhiều trong việc thay đổi cấu trúc của table, và nó cũng được dùng để tạo CHECK sau khi bạn đã tạo xong table.

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access
ALTER TABLE Persons
ADD CHECK (Age>=18);

Tương tự như  Primary Key và Foreign Key, bạn nên đặt tên cho CHECK để sau này có thể xóa nó dễ dàng hơn.

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access
ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT CHK_PersonAge CHECK (Age>=18 AND City='Sandnes');

3. Xóa ràng buộc CHECK ra khỏi table

Nếu bạn đã tạo CHECK rồi nhưng sau đó không muốn có ràng buộc đó nữa thì hãy sử dụng lệnh ALTER TABLE kết hợp với từ khóa DROP nhé.

SQL Server / Oracle / MS Access
ALTER TABLE Persons
DROP CONSTRAINT CHK_PersonAge;

MySQL
ALTER TABLE Persons
DROP CHECK CHK_PersonAge;

Vậy là xong, rất đơn giản và dễ hiểu.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top