TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện qua các hệ hệ quản trị CSDL như SQL Serer, MySQL, Oracle, Access.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Primary key là một hoặc nhiều column co tính chất đặc biệt đó là dùng để phân biệt sự khác nhau giữa các dòng dữ liệu, vì vậy giá trị của nó phải là duy nhất. Mỗi table chỉ có một primary key duy nhất, mỗi primary key có thể có một hoặc nhiều column.

1. Tạo Primary Key bằng Create Table

Các ví dụ dưới đây là cách tạo Primary Key.

MySQL
CREATE TABLE Persons (
  ID int NOT NULL,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int,
  PRIMARY KEY (ID)
);

SQL Server / Oracle / MS Access
CREATE TABLE Persons (
  ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int
);

Nếu bạn muốn đặt tên cho Primary Key để tiện cho việc quản lý sau này thì hãy sử dụng cú pháp sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access
CREATE TABLE Persons (
  ID int NOT NULL,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Age int,
  CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY (ID,LastName)
);

Việc đặt tên này rất có lợi bởi sau này bạn có thể dễ dàng xóa khóa chính bằng câu lệnh SQL.

2. Tạo Primary Key bằng Alter Table

Giả sử ta cần tạo khóa chính cho column ID nằm trong bảng Person thì cách làm như sau:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access
ALTER TABLE Persons
ADD PRIMARY KEY (ID);

Trường hợp khóa chính có nhiều column thì bạn sẽ viết các column cách nhau bởi dấu phẩy.

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access
ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY (ID,LastName);

Lưu ý: Khi bạn sử dụng lệnh Alter Table để tạo khóa chính thì các column đó phải đặt là NOT NULL, nếu không sẽ bị báo lỗi vì khóa chính không chấp nhận giá trị NULL.

3. Xóa Primary Key 

Để xóa khóa chính Primary Key thì ta sử dụng lệnh Alter Table.

MySQL
ALTER TABLE Persons
DROP PRIMARY KEY;

SQL Server / Oracle / MS Access
ALTER TABLE Persons
DROP CONSTRAINT PK_Person;

Như vậy với MySQL thì ta không cần tên của khóa chính.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top