TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng giá trị hay không, nó có thể được sử dụng với kiểu number, date, text. Đối với number và text thì sẽ sắp xếp dựa vào thứ tự của bảng mã ASCII.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp toán tử BETWEEN

Bạn hãy xem cú pháp sau:

SELECT column_name_list
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;

Trong đó:

  • column_name là cột bạn muốn kiểm tra
  • value1value2 là giới hạn giá trị, tức là cận trên và cận dưới.

Ví dụ 1: Lấy danh sách sinh viên có tuổi trong khoảng từ 20 đến 25.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SELECT *
FROM STUDENTS
WHERE AGE BETWEEN 20 AND 25

Ví dụ 2: Lấy danh sách đơn hàng đăng ký từ ngày 20/11/2017 đến ngày 22/12/2017

SELECT *
FROM ORDERS
WHERE ADD_DATE BETWEEN "20/11/2017" AND "22/12/2017"

2. Toán tử NOT BETWEEN

Với toán tử BETWEEN là kiểm tra tồn tại trong khoảng thì NOT BETWEEN sẽ kiểm tra giá trị không nằm trong khoảng, tức là nó phủ định.

Cú pháp như sau:

SELECT column_name_list
FROM table_name
WHERE column_name NOT BETWEEN value1 AND value2;

Ví dụ: Lấy tất cả khách hàng trừ những khách hàng có tuổi không nằm trong khoảng 20 đến 30

SELECT *
FROM CUSTOMERS
WHERE AGE NOT BETWEEN 20 AND 30

3. Toán tử thay thế

Trường hợp bài toán bắt buộc tìm trong khoảng thì bạn cũng có thể sử dụng toán tử AND thay thế cho BETWEEN và OR thay thế cho NOT BETWEEN. Như các ví dụ ở trên thì mình sẽ viết lại như sau:

AND thay thế BETWEEN
SELECT *
FROM STUDENTS
WHERE AGE >= 20 AND AGE <= 25

OR thay thế NOT BEtWEEN
SELECT *
FROM CUSTOMERS
WHERE AGE < 20 OR AGE > 30

Trên là cách sử dụng toán tử so sánh trong khoảng, nó rất hữu ích và giúp ta xây dựng câu SQL trông sạch hơn.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Tìm hiểu ALIAS  (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top