VIEW
STORED PROCEDURE
CONDITION & STATEMENT
FUNCTION
TRIGGER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server

Stored Procedure là tập hợp những lệnh SQL và những công thức tính toán nên đôi lúc ta cần phải tạo ra một biến để lưu trữ dữ liệu tạm thời, và cách làm như thế nào trong SQL Server thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu nhé.  Mình sẽ gọi biến là variable.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Khai báo biến

Để khai báo biến thì bạn sử dụng từ khóa DECLARE với cú pháp như sau:

DECLARE @var_name data_type;

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • @var_name là tên của biến, luôn luôn bắt đầu bằng ký tự @
 • data_type là kiểu dữ liệu của biến

Ví dụ: Khai báo biến model_year có kiểu dữ liệu là SMALLINT.

DECLARE @model_year AS SMALLINT;

Nếu bạn muốn khai báo nhiều biến cùng lúc thì sử dụng nhiều lệnh DECLARE, hoặc bạn viết nó cách nhau bởi dấu phẩy như sau:

DECLARE @model_year SMALLINT, 
    @product_name VARCHAR(MAX);

Lưu ý: Mặc định khi bạn khai báo biến thì giá trị ban đầu của nó là NULL.

2. Gán giá trị cho biến

Trong SQL Server để gán giá trị thì bạn sử dụng từ khóa SET và toán tử = với cú pháp sau:

SET @var_name = value

Ví dụ: Gán giá trị 2018 cho biến @model_year

SET @model_year = 2018;

3. Sử dụng biến 

Việc sử dụng biến cũng như việc bạn sử dụng tham số của procedure vì bản chất cả hai đều biến, chỉ là tên gọi khác nhau mà thôi.

Giả sử mình cần lấy sản phẩm trong bảng products với năm sản xuất bằng với giá trị của biến @model_year thì sẽ viết như sau:

DECLARE @model_year SMALLINT;
 
SET @model_year = 2018;
 
SELECT
  product_name,
  model_year,
  list_price 
FROM 
  production.products
WHERE 
  model_year = @model_year
ORDER BY
  product_name;

Bạn có thể chạy tất cả lệnh SQL này mà không cần viết stored procedure vì mình chỉ giải thích phần biến cho bạn hiểu mà thôi.

Stored Procedure Variables execute a code block png

Kết quả sẽ nhận được như sau:

Stored Procedure Variables output png

Lưu ý: Việc tính toán thay đổi giá trị của biến bằng cách sử dụng các toán tử như +, -, *, / vẫn sử dụng bình thường.

4. Lưu trữ câu truy vấn vào biến

Nếu bạn muốn lưu một câu SQL vào biến để sau này muốn chạy thì chỉ cần chạy biến thì hãy thực hiện theo các bước sau:

Đầu tiên bạn hãy tạo một biến, giả sử mình đặt tên là @product_count, vì đếm số lượng nên cho kiểu INT.

DECLARE @product_count INT;

Tiếp theo sử dụng SET để lưu trữ câu SQL vào biến.

SET @product_count = (
  SELECT 
    COUNT(*) 
  FROM 
    production.products 
);

Cuối cùng muốn chạy câu truy vấn này thì chỉ cần viết như sau:

SELECT @product_count;

5. Gán giá vào biến ở lệnh SELECT

Nếu bạn muốn gán giá trị vào biến trong câu lệnh SELECT thì hãy thực hiện theo các bước như ví dụ dưới đây.

Đầu tiên tạo hai biến để lưu trữ product name và list price.

DECLARE 
  @product_name VARCHAR(MAX),
  @list_price DECIMAL(10,2);

Tiếp theo sử dụng nó trong câu lệnh SELECT.

SELECT 
  @product_name = product_name,
  @list_price = list_price
FROM
  production.products
WHERE
  product_id = 100;

Vậy là xong. Để xem giá trị của biến thì hãy chạy câu SQL sau.

SELECT 
  @product_name AS product_name, 
  @list_price AS list_price;

Hãy gom tất cả 3 câu SQL trên lại và chạy một lần nhé, sau đó xem kết quả thì sẽ thấy như hình dưới đây.

Stored Procedure Variables assign a record to a variable png

6. Ví dụ tổng thể với Stored Procedure

Hãy xem ví dụ dưới đây về cách sử dụng biến trong SQL Server nhé.

CREATE PROC uspGetProductList(
  @model_year SMALLINT
) AS 
BEGIN
  DECLARE @product_list VARCHAR(MAX);
 
  SET @product_list = '';
 
  SELECT
    @product_list = @product_list + product_name 
            + CHAR(10)
  FROM 
    production.products
  WHERE
    model_year = @model_year
  ORDER BY 
    product_name;
 
  PRINT @product_list;
END;

Như vậy là mình đã giới thiệu xong biến và cách sử dụng biến trong SQL Server, đây là bài khá  quan trọng bởi hầu như khi làm việc với procedure, trigger, function bạn đều phải sử dụng biến rất thường xuyên.

Cùng chuyên mục:

Hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Cách sử dụng hàm + trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SPACE trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STR trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STUFF trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Cách sử dụng hàm ABS trong SQL Server

Top