VIEW
STORED PROCEDURE
CONDITION & STATEMENT
FUNCTION
TRIGGER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tham số OUTPUT của Stored Procedure trong SQL Server

Bài này bạn sẽ được học cách sử dụng tham số OUTPUT trong procedure, nhiệm vụ của nó là thiết lập giá trị sẽ được trả về khi gọi đến một chương trình stored procedure.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tạo tham số OUTPUT

Để tạo một tham số OUTPUT thì bạn vẫn sử dụng cách tạo như một tham số bình thường, có điều là bạn phải thêm từ khóa OUTPUT vào vị trí cuối cùng của khai báo.

parameter_name data_type OUTPUT

Mỗi stored procedure có thể có một hoặc nhiều tham số OUTPUT, và bạn có thể chọn kiểu dữ liệu bất kì như: varchar, nvachar, int, date, ...

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hay xem ví dụ dưới đây, mình tạo một procedure có tên là uspFindProductByModel với hai tham số đầu vào, trong đó có một tham số là OUTPUT dùng để trả tổng số sản phẩm.

CREATE PROCEDURE uspFindProductByModel (
  @model_year SMALLINT,
  @product_count INT OUTPUT
) AS
BEGIN
  SELECT 
    product_name,
    list_price
  FROM
    production.products
  WHERE
    model_year = @model_year;
 
  SELECT @product_count = @@ROWCOUNT;
END;

Trong đó;

 • @@ROWCOUNT là biến toàn cục lưu trữ tổng số record trả về
 • SELECT @product_count = @@ROWCOUNT; là gán tổng số record vào tham số OUTPUT

2. Gọi Stored Procedure với tham số OUTPUT

Bạn đã biết cách tạo rồi, bây giờ bạn cần biết thêm cách gọi nữa.

Vì tham số OUPUT có dạng tham chiếu nên bạn phải khai báo một biến trước, sau đó truyền nó vào procedure, khi chạy procedure xong thì giá trị của biến đó sẽ phụ thuộc vào nội dung bên trong của procedure.

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

DECLARE @count INT;
 
EXEC uspFindProductByModel
  @model_year = 2018
  @product_count = @count;
 
SELECT @count AS 'Number of products found'; 

Nếu mọi thứ OK thì khi chạy chương trình này bạn sẽ nhận được kết quả như hình sau:

SQL Server Stored Procedure Output Parameter Example png

Như vậy là trong bài này bạn đã được học cách sử dụng tham số OUTPUT trong SQL Server, kiểu tham số này được sử dụng rất nhiều nên bạn cần hiểu rõ về nó nhé.

Cùng chuyên mục:

Hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Cách sử dụng hàm + trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SPACE trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Hàm STR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STR trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STUFF trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Cách sử dụng hàm ABS trong SQL Server

Top