STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
CONVERSION FUNCTIONS
CONFIGURATION FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm STR trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm STR trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm STR trả về một chuỗi đại diện của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm STR trong SQL Server (Transact-SQL) là:

STR( number [, length [, decimal_places ] ] )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • number: Giá trị số để chuyển đổi thành một chuỗi.
  • length: Không bắt buộc. Độ dài của chuỗi kết quả bao gồm tất cả các chữ số, số thập phân, dấu hiệu, v.v ... Nếu độ dài không được chỉ định, nó sẽ mặc định là 10.
  • decimal_places: Không bắt buộc. Số lượng vị trí thập phân sẽ hiển thị trong chuỗi kết quả và không thể vượt quá 16. Nếu số thập phân không được chỉ định, nó sẽ mặc định là 0.

Lưu ý: 

  • Hàm STR sẽ làm tròn kết quả nếu không có đủ length hoặc decimal_places để hiển thị chuỗi kết quả dựa trên các tham số được cung cấp

3. Version

Hàm STR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT STR(123);
Ket qua: '123'

SELECT STR(123.5);
Ket qua: '124'    

SELECT STR(123.5, 5);
Ket qua: '124' 

SELECT STR(123.5, 5, 1);
Ket qua: '123.5'

SELECT STR(123.456, 7, 3);
Ket qua: '123.456'

SELECT STR(123.456, 7, 2);
Ket qua: '123.46'

SELECT STR(123.456, 7, 1);
Ket qua: '123.5'

SELECT STR(123.456, 7, 0);
Ket qua: '123'

SELECT STR(123.456, 7);
Ket qua: '123' 

 

Cùng chuyên mục:

Hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CHARINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CHARINDEX trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm CONCAT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm CONCAT trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Hàm + trong SQL Server

Cách sử dụng hàm + trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm DATALENGTH trong SQL Server

Cách sử dụng hàm DATALENGTH trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEFT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Hàm LEN trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LEN trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LOWER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LOWER trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm LTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm LTRIM trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm NCHAR trong SQL Server

Cách sử dụng hàm NCHAR trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm PATINDEX trong SQL Server

Cách sử dụng hàm PATINDEX trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm REPLACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RIGHT trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm RTRIM trong SQL Server

Cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Hàm SPACE trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SPACE trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Hàm UPPER trong SQL Server

Cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm SUBSTRING trong SQL Server

Cách sử dụng hàm SUBSTRING trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Hàm STUFF trong SQL Server

Cách sử dụng hàm STUFF trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Hàm ABS trong SQL Server

Cách sử dụng hàm ABS trong SQL Server

Hàm AVG trong SQL Server

Hàm AVG trong SQL Server

Cách sử dụng hàm AVG trong SQL Server

Top