ANDROID
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lập trình Android

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Lập trình Android, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Android.

1HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
Căn bản
1 Android là gì? Tại sao học lập trình Android
2 Thiết lập môi trường để lập trình Android
3 Cài đặt Android Studio từng bước có hình ảnh minh họa
4 Cấu trúc hệ điều hành Android
5 Chương trình "Hello World" Android
6 Tạo trình giả lập Android hoặc Tạo AVD (Thiết bị ảo Android)
7 Component trong một ứng dụng Android
8 Activity trong Android
9 Content Providers trong Android
10 Broadcast Receiver trong Android
11 Services trong Android
12 Fragment trong Android
13 Cấu trúc thư mục Project Android
Intents
14 Giới thiệu Intent trong Android
15 Implicit Intents trong Android
16 Explicit Intents trong Android
17 Intent Filters trong Android
Giao diện
18 View và ViewGroup trong Android
19 UI Layout trong Android
20 LinearLayout trong Android
21 Relative Layout trong Android
22 TableLayout trong Android
23 FrameLayout trong Android
Các khái niệm
Ví dụ
Tài liệu

Bài xem nhiều

Top Tải app , bet, tải