ANDROID
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lập trình Android

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Lập trình Android, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Android.

1HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
Căn bản
1 Android là gì? Tại sao học lập trình Android
2 Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android
3 Giới thiệu Dalvik Virtual Machine trong Android (DVM)
4 File AndroidManifest.xml trong Android
5 Cách dùng file File R.java trong Android
6 Cách ẩn thanh tiêu đề và hiển thị toàn màn hình trong Android
7 Ví dụ về định hướng màn hình trong Android
8 Thiết lập môi trường để lập trình Android
9 Cài đặt Android Studio từng bước có hình ảnh minh họa
10 Cấu trúc hệ điều hành Android
11 Chương trình "Hello World" Android
12 Tạo trình giả lập Android hoặc Tạo AVD (Thiết bị ảo Android)
13 Component trong một ứng dụng Android
14 Activity trong Android
15 Content Providers trong Android
16 Broadcast Receiver trong Android
17 Services trong Android
18 Fragment trong Android
19 Cấu trúc thư mục Project Android
Intents
20 Giới thiệu Intent trong Android
21 Implicit Intents trong Android
22 Explicit Intents trong Android
23 Intent Filters trong Android
Giao diện
24 Fragments trong Android
25 Menu trong Android
26 View và ViewGroup trong Android
27 UI Layout trong Android
28 LinearLayout trong Android
29 Relative Layout trong Android
30 TableLayout trong Android
31 FrameLayout trong Android
Các khái niệm
32 Cách sử dụng Android MediaRecorder
Ví dụ
Tài liệu
33 Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android
34 ProgressBar trong Android
35 ScrollView trong Android
36 Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android
37 Image Slider trong Android
38 ViewStub trong Android
39 SearchView trong Android
40 TabLayout trong Android
41 AlarmManager trong Android
42 Cách tạo Button trong Android
43 Cách dùng Toast trong Android
44 Custom Toast trong Android, cách sử dụng đơn giản
45 ToggleButton trong Android
46 Checkbox trong Android
47 RadioButton trong Android
48 AlertDialog trong Android
49 Spinner trong Android
50 AutoCompleteTextView trong Android
51 Cách dùng ListView trong Android
52 Cách dùng RatingBar trong Android
53 Cách dùng WebView trong Android
54 Cách dùng SeekBar trong Android
55 Cách dùng DatePicker trong Android
56 Cách dùng TimePicker trong Android

Bài xem nhiều

Top