CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng RatingBar trong Android

RatingBar là một thành phần quan trọng trong thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng Android, giúp người dùng đánh giá các sản phẩm hoặc dịch vụ một cách dễ dàng. Bài viết này sẽ giới thiệu về RatingBar, cùng với các thuộc tính và phương thức tùy chỉnh. Đồng thời, chúng tôi cũng cung cấp một ví dụ minh họa về cách sử dụng RatingBar trong ứng dụng Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu về RatingBar

RatingBar là một thành phần giao diện người dùng phổ biến trong phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Android. Nó cho phép người dùng đánh giá và chọn một điểm số từ một tập hợp các giá trị định sẵn, thường là từ 1 đến 5 hoặc từ 0 đến 10. RatingBar thường được sử dụng để đánh giá sản phẩm, nội dung hoặc trải nghiệm người dùng.

golden rating bars stars 16940684 jpg

RatingBar trong Android là một lớp con của View, được sử dụng để hiển thị một thanh đánh giá gồm các ngôi sao (stars) hoặc hình tròn (circles). RatingBar cung cấp các thuộc tính để tùy chỉnh số lượng các ngôi sao, màu sắc và kích thước của chúng. Ngoài ra, RatingBar cũng hỗ trợ các sự kiện để xử lý khi người dùng chọn một giá trị.

2. Các thuộc tính của RatingBar trong Android

RatingBar là một thành phần giao diện người dùng trong Android, cho phép người dùng đánh giá một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua việc chọn điểm số. Khi sử dụng RatingBar, có một số thuộc tính quan trọng cần phải biết để có thể tùy chỉnh và điều chỉnh hiển thị của nó. Dưới đây là một số thuộc tính phổ biến của RatingBar:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • android:numStars: thuộc tính này xác định số lượng sao hoặc số lượng điểm số có thể chọn bởi người dùng. Mặc định là 5.
 • android:rating: thuộc tính này xác định giá trị đánh giá ban đầu của RatingBar. Mặc định là 0.
 • android:stepSize: thuộc tính này xác định khoảng cách giữa các giá trị đánh giá. Mặc định là 0,5.
 • android:isIndicator: thuộc tính này xác định xem RatingBar có thể được chỉnh sửa bởi người dùng hay không. Nếu thiết lập là "true", RatingBar sẽ chỉ là một chỉ báo mà không thể được chỉnh sửa bởi người dùng.
 • android:progressDrawableandroid:secondaryProgressDrawable: là các thuộc tính xác định hình dạng và màu sắc của RatingBar.
 • android:minHeight android:maxHeight: các thuộc tính này xác định chiều cao tối thiểu và tối đa của RatingBar.
 • android:minWidth android:maxWidth: các thuộc tính này xác định chiều rộng tối thiểu và tối đa của RatingBar.

Những thuộc tính này cùng với các phương thức tùy chỉnh khác của RatingBar sẽ giúp bạn tạo ra một RatingBar phù hợp với thiết kế và yêu cầu của ứng dụng của bạn.

3. Cách sử dụng RatingBar trong Android

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng RatingBar trong Android:

<RatingBar
  android:id="@+id/rating_bar"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:numStars="5"
  android:stepSize="0.5"
  android:rating="3.5" />

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một RatingBar với id là rating_bar, có chiều rộng và chiều cao được tự động điều chỉnh theo kích thước của ngôi sao. RatingBar có số lượng ngôi sao là 5 và bước đánh giá là 0.5. Giá trị đánh giá được đặt là 3.5.

Để xử lý sự kiện khi người dùng chọn một giá trị, chúng ta có thể sử dụng phương thức setOnRatingBarChangeListener() như sau:

RatingBar ratingBar = findViewById(R.id.rating_bar);
ratingBar.setOnRatingBarChangeListener(new RatingBar.OnRatingBarChangeListener() {
  @Override
  public void onRatingChanged(RatingBar ratingBar, float rating, boolean fromUser) {
    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bạn đã chọn " + rating + " sao", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
});

Trong đoạn code này, chúng ta gán một đối tượng RatingBar từ layout bằng cách sử dụng findViewById(). Sau đó, chúng ta gắn một OnRatingBarChangeListener để xử lý sự kiện khi người dùng chọn giá trị. Khi người dùng thay đổi giá trị, chúng ta sử dụng Toast để hiển thị thông báo cho người dùng.

4. Tổng kết

RatingBar là một thành phần quan trọng trong phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Android. Nó giúp người dùng đánh giá và chọn một điểm số cho sản phẩm, nội dung hoặc trải nghiệm người dùng. Chúng ta có thể tùy chỉnh RatingBar để phù hợp với thiết kế của ứng dụng của mình. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng các sự kiện để xử lý hành vi của người dùng khi chọn giá trị đánh giá.

Với những ví dụ và hướng dẫn được đưa ra ở trên, freetuts hy vọng bạn đã có thể hiểu được cách sử dụng và tùy chỉnh RatingBar trong ứng dụng của mình. Nếu bạn đang phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Android, hãy thử sử dụng RatingBar để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn và thu thập đánh giá về sản phẩm của bạn.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top