CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng TimePicker trong Android

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về TimePicker trong Android, một thành phần giao diện người dùng cho phép người dùng chọn giờ và phút. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích các thuộc tính của TimePicker, cách sử dụng nó trong ứng dụng Android, và đưa ra một ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu hơn về TimePicker trong Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu về TimePicker trong Android

TimePicker là một thành phần giao diện người dùng trong Android cho phép người dùng chọn giờ và phút. Nó được sử dụng để cho phép người dùng đặt thời gian trong ứng dụng của bạn. TimePicker có thể được sử dụng độc lập hoặc được kết hợp với DatePicker để cho phép người dùng chọn cả ngày và giờ.

t E1 BA A3i 20xu E1 BB 91ng png

2. Các thuộc tính của TimePicker trong Android

TimePicker có một số thuộc tính để tùy chỉnh cách nó được hiển thị và hoạt động. Dưới đây là một số thuộc tính quan trọng của TimePicker:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • android:id: ID của TimePicker.
 • android:layout_widthandroid:layout_height: Kích thước của TimePicker.
 • android:timePickerMode: Chế độ chọn thời gian. Giá trị có thể là spinner (hiển thị dưới dạng danh sách thả xuống) hoặc clock (hiển thị dưới dạng đồng hồ).
 • android:hour: Giờ ban đầu để hiển thị.
 • android:minute: Phút ban đầu để hiển thị.

3. Cách sử dụng TimePicker trong Android

Để sử dụng TimePicker trong ứng dụng Android của bạn, bạn cần thêm một TimePicker vào file layout của mình và sau đó ánh xạ nó trong đoạn code của bạn để lấy giá trị giờ và phút được chọn.

Ví dụ, đoạn code sau đây cho phép người dùng chọn giờ và phút, và sau đó hiển thị giá trị đó trong một TextView:

Đầu tiên bạn sẽ thêm đoạn code này vào file layout.

<TimePicker
  android:id="@+id/timePicker"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:timePickerMode="spinner" />

<Button
  android:id="@+id/button"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Show time" />

<TextView
  android:id="@+id/textView"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

Sau đấy sẽ thêm đoạn code này vào file java.

TimePicker timePicker = findViewById(R.id.timePicker);
Button button = findViewById(R.id.button);
TextView textView = findViewById(R.id.textView);

button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
    int hour = timePicker.getHour();
    int minute = timePicker.getMinute();

    String time = String.format("%02d:%02d", hour, minute);
  textView.setText(time);
}
});


Ở đoạn code trên, chúng ta đã thêm một TimePicker và hai button, một để cho người dùng chọn thời gian và một để hiển thị thời gian đã chọn. Khi người dùng nhấn nút "Show time", chúng ta lấy giá trị giờ và phút được chọn từ TimePicker và hiển thị chúng trong TextView.

4. Tổng kết

TimePicker là một thành phần giao diện người dùng quan trọng trong Android, cho phép người dùng chọn giờ và phút trong ứng dụng của bạn. Nó có nhiều thuộc tính để tùy chỉnh cách nó được hiển thị và hoạt động. Việc sử dụng TimePicker rất đơn giản và có thể được thực hiện bằng một cách dễ dàng. Freetuts hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu về cách sử dụng của TimePicker trong Android và có thể áp dụng vào dự án của bạn.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top