CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

TableLayout trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu TalbeLayout trong Android, đây là một loại layout giúp bạn vẽ giao diện dưới dạng một table, tức là các view con ở trong sẽ được sắp xếp dưới dạng danh sách như một table.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi nói về UI Layout ta không thể không nói đến TableLayout. Ta thường sử dụng TableLayout để bố trí các view dưới dạng table, mỗi hàng là một TableRow, và bạn có thể thay đổi các thuộc tính để chỉnh giao diện cho TableRow đó. Vậy TableLayout trong Android là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu ngay nhé.

1. TableLayout trong Android là gì?

Trong Android, TableLayout là một lớp con của ViewGroup được sử dụng để hiển thị các phần tử View con trong các hàng và cột.

Sau đây là hình ảnh minh họa của TableLayout trong ứng dụng Android.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

android table layout example diagram png

Trong Android, TableLayout sẽ định vị các phần tử con của nó thành các hàng và cột và nó sẽ không hiển thị đường viền nào cho các hàng, cột hoặc ô.

Mỗi hàng là một đối tượng view TableRow, bên trong TableRow chứa các View con, mỗi View con này nằm ở vị trí một ô bảng (cell).

Độ rộng của một cột được xác định mặc định bởi ô bảng có độ rộng lớn nhất ở các hàng tương ứng với cột, hoặc chúng ta có thể thiết lập.

TableLayout trong Android sẽ hoạt động giống như bảng HTML . Nếu ở HTML, TableLayout tương tự như phần tử <table> và TableRow tương tự như phần tử <tr>.

2. Ví dụ về TableLayout trong Android

Sau đây là ví dụ về việc tạo TableLayout trong ứng dụng Android.

Tạo một ứng dụng Android mới và đặt tên là TableLayout .

Bây giờ mở file activity_main.xml từ đường dẫn \ res \ layout và viết code như dưới đây

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_marginTop="100dp"
  android:paddingLeft="10dp"
  android:paddingRight="10dp" >
  <TableRow android:background="#0079D6" android:padding="5dp">
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="UserId" />
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="User Name" />
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Location" />
  </TableRow>
  <TableRow android:background="#DAE8FC" android:padding="5dp">
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="1" />
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Suresh Dasari" />
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Hyderabad" />
  </TableRow>
  <TableRow android:background="#DAE8FC" android:padding="5dp">
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="2" />
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Rohini Alavala" />
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Guntur" />
  </TableRow>
  <TableRow android:background="#DAE8FC" android:padding="5dp">
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="3" />
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Trishika Dasari" />
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:text="Guntur" />
  </TableRow>
</TableLayout>

Khi tạo layout xong, chúng ta cần tải XML layout resource từ phương thức callback activity onCreate (). Mở file MainActivity.java từ đường dẫn \java\com.tutlane.tablelayout và viết code như như dưới đây

MainActivity.java

package com.tutlane.linearlayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

Theo code ở trên, chúng ta đang gọi layout bằng phương thức setContentView với tham số R.layout.layout_file_name. Ở đây, tên file xml là activity_main.xml, vì vậy chúng ta đã sử dụng R.layout.activity_main.

Nói chung, trong khi khởi chạy activity, phương thức callback onCreate () sẽ được gọi bởi framework của Android để lấy layout cần thiết cho activity đó.

3. Kết quả của ví dụ về TableLayout trong Android

Khi chạy ví dụ trên bằng thiết bị ảo Android (AVD), chúng ta sẽ nhận được kết quả như hiển thị bên dưới.

android table layout example output png

Đây là cách sử dụng table layout trong các ứng dụng Android dựa trên yêu cầu.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top