CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tạo Button trong Android

Button là một trong những View cơ bản nhất trong Android, nó được sử dụng để tạo ra các nút bấm trong ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Button trong Android và cách sử dụng chúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về button trong Android

Button là một lớp con của lớp View trong Android, được sử dụng để tạo ra các nút bấm trong ứng dụng. Một button thường có văn bản hoặc hình ảnh trên đó, và khi người dùng nhấn vào nó, một hành động sẽ được thực hiện.

android button png

Một số thuộc tính quan trọng của button bao gồm:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • android:text : Thuộc tính này đặt văn bản được hiển thị trên button.
 • android:background : Thuộc tính này đặt hình nền của button.
 • android:onClick : Thuộc tính này đặt phương thức được gọi khi người dùng nhấn vào button.

Cách sử dụng button trong Android

Khởi tạo button

Để sử dụng button trong ứng dụng Android, trước hết bạn cần thêm một Button vào giao diện người dùng của bạn. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng mã XML sau:

<Button
  android:id="@+id/myButton"
  android:text="Click Me"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

Trong đó:

 • android: id: đặt id cho button
 • android: text: đặt văn bản trên button.
 • android:layout_width, android:layout_height :đặt kích thước của button.

Xử lí sự kiện với button

Để xử lý sự kiện khi người dùng nhấn vào button, bạn có thể sử dụng phương thức setOnClickListener() như sau:

Button myButton = (Button) findViewById(R.id.myButton);
myButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
    // Xử lý sự kiện khi người dùng nhấn vào button
  }
});

Trong đó:

 • myButton: là đối tượng button
 • setOnClickListener(): bắt sự kiện khi người dùng ấn vào button.

Tùy chỉnh button

Bạn có thể tùy chỉnh button của mình bằng cách sử dụng các thuộc tính khác nhau của Button. Ví dụ, để thay đổi màu nền của button, bạn có thể sử dụng thuộc tính android:background như sau:

<Button
  android:id="@+id/myButton"
  android:text="Click Me"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:background="#FF0000 />

Tương tự, để thay đổi màu văn bản của button, bạn có thể sử dụng thuộc tính android:textColor như sau:

<Button
  android:id="@+id/myButton"
  android:text="Click Me"
  android:textColor="#FFFFFF"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

Bạn cũng có thể sử dụng hình ảnh hoặc biểu tượng thay vì văn bản trên button. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng thuộc tính android:drawableLeft, android:drawableTop, android:drawableRight hoặc android:drawableBottom để đặt hình ảnh ở phía trước, trên, sau hoặc dưới văn bản trên button.

<Button
  android:id="@+id/myButton"
  android:text="Click Me"
  android:drawableLeft="@drawable/my_icon"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

Trong đó, my_icon là tên của hình ảnh bạn muốn sử dụng và được khởi tạo trong folder drawable.

Tổng kết

Trên đây là giới thiệu và phân tích cách sử dụng Button trong Android. Button là một thành phần cơ bản trong thiết kế giao diện người dùng của Android và rất hữu ích trong việc tạo ra các nút bấm để thực hiện các hành động khác nhau trong ứng dụng. Bạn có thể tùy chỉnh Button của mình bằng cách sử dụng các thuộc tính khác nhau của Button.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top