MÃ GIẢM GIÁ
QUẢN TRỊ LINUX
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Quản trị Linux

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Quản trị Linux, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Quản trị Linux.

Trong chuyên mục này bạn sẽ được học cách quản trị Linux từ căn bản đến nâng cao. Series có tham khảo nhiều nguồn nước ngoài như tutorialspoint, tecmint.

1LINUX CĂN BẢN
Linux căn bản
1 Linux là gì? Các bản phân phối Linux phổ biến hiện nay
2 Hướng dẫn cài đặt Linux trên máy ảo VirtualBox Windows
3 Hướng dẫn cài đặt Linux trên máy ảo VM Ware Windows
4 Cấu trúc thư mục trong Linux
5 Cách sử dụng Terminal trên Linux
6 Hiểu về biến môi trường trên Linux và cách sử dụng
Quản lý User
7 Cách xem danh sách tất cả user trong Linux
8 Cách dùng lệnh useradd trong Linux để thêm người dùng mới
9 Cách thêm hoặc xóa User ra khỏi Group trong Linux
10 Cách dùng lệnh userdel để xóa người dùng trên Linux
11 Cách đổi mật khẩu người dùng trên Linux
12 Cách đổi tên user, đổi PID, đổi tên thư mục home trong Linux
13 Cách dùng lệnh groupadd để thêm group trong Linux
14 Cách xóa Group bằng lệnh groupdel trong Linux
Quản lý file Linux
15 Cách dùng lệnh mv trong Linux để di chuyển file và folder
16 Cách sử dụng Vi/Vim Editor trong Linux
17 Cách sử dụng lệnh ls trong Linux
18 Các lệnh quản lý file trên Linux
19 Các lệnh quản lý thư mục trên Linux
20 Các quyền truy cập file và folder trên Linux
Các lệnh Linux
21 Cách dùng lệnh basename trong Linux
22 Cách dùng lệnh who trong Linux
23 Cách sử dụng lệnh kill trong Linux
24 Cách sử dụng lệnh Whatis trong Linux
25 Cách sử dụng lệnh Head trong Linux
26 Cách sử dụng lệnh tail trong Linux
27 Cách dùng lệnh zcat trong Linux
28 Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux
29 Cách dùng lệnh Whereis trong Linux
30 Cách sử dụng lệnh Which trong Linux
31 Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux
32 Cách dùng lệnh Users trong Linux để xem user đang online
33 Cách dùng lệnh wait trong Linux
34 Cách dùng lệnh ping trong Linux
35 Cách dùng lệnh sleep trong Linux
36 Cách sử dụng lệnh gzip trên Linux
37 Cách dùng lệnh su trong linux (so sánh SU vs -SU)
38 Cách dùng lệnh rm trong Linux
39 Dùng lệnh Systemctl trong Linux để quản lý service
40 Cách dùng lệnh unlink trong Linux để xóa file
41 Cách sử dụng lệnh rmdir trong Linux
42 Cách sử dụng lệnh rename trong Linux
43 Tổng hợp tất cả các lệnh Linux thường dùng qua ví dụ
44 Cách dùng lệnh Chmod trong Linux
45 Cách dùng lệnh CURL trên Linux (Ubuntu/Debian/CentOS / Fedora)
46 Cách dùng lệnh usermod trong Linux
47 Cách dùng lệnh Chown trong Linux (quyền sở hữu file)
48 Cách sử dụng lệnh Wget trong Linux
49 Lệnh Timeout trong Linux: Thiết lập thời gian chạy cho lệnh
50 Lệnh Cat trong Linux: Hiểu về nó với 13 ví dụ đơn giản
51 Cách sử dụng lệnh YUM trong Linux với hơn 20+ ví dụ thực tiễn
52 Lệnh Dig trong Linux: Truy vấn thông tin DNS của Domain
53 Lệnh Tcpdump trong Linux: Công cụ dò tìm mạng Network
54 Cách tạo thư mục trên Linux bằng lệnh mkdir
55 Cách sử dụng lệnh Ln để tạo Symbolic Links trên Linux
56 Lệnh Find trong Linux: 35 ví dụ thực hành dễ hiểu nhất
57 Lệnh alias trong Linux: Tự đặt tên cho câu lệnh của bạn
58 Cách dùng lệnh shutdown trong Linux
59 Cách sử dụng lệnh rsync trong Linux
Linux nâng cao
60 Crontab trong Linux: Cách tạo và quản lý Cron Jobs
2SHELL SCRIPT
Shell Script
1 Shell Script là gì? Các thể loại của shell trong Linux
2 Chương trình Hello world trong Shell Script
3 Biến (Variables) trong Shell Script
4 Biến đặc biệt (Special Variables) trong Shell Script
5 Tham số (Parameters) trong Shell Script
6 Xử lý toán học (Math) trong Shell Script
7 Sử dụng mảng (Array) trong Shell Script
8 Toán tử (Operators) trong Shell Script
9 Lệnh If else trong Shell Script
10 Vòng lặp For trong Shell Script
11 Lệnh Case .. esac trong Shell Script
12 Vòng lặp while trong Shell Script
13 Vòng lặp until trong Shell Script
Bash Script
14 Các ví dụ học Bash Script trong Linux cơ bản nhất
3THỦ THUẬT LINUX
15 Cách lấy lại mật khẩu Root trên RHEL/CentOS và Fedora
16 Các lệnh backup và restore MySQL Database dành cho DBA
17 Lỗi Could not fetch/save url https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo trên CentOS
18 Swap Ram là gì? Hướng dẫn tạo Ram ảo trên Linux
19 Hướng dẫn Remote Linux trên Windows - Kết nối từ xa
20 Cách dùng Awk và Regular expression để lọc văn bản file Linux
21 Cách xóa file và thư mục trên Linux bằng lệnh command line
22 Tổng hợp 20 câu lệnh Linux cơ bản cho người mới làm quen Linux
23 Cách sử dụng Awk để lọc dữ liệu bằng cách sử dụng ký tự $
24 Tổng hợp 11 lệnh Linux thường dùng ở mức trung bình
25 Cách kiểm tra địa chỉ IP trên Linux
26 Hiểu rõ hơn về chmod 777 trong Linux
27 Giải thích cú pháp Regular Expression trong Linux
28 Hướng dẫn cấu hình Mail Server trên CentOs 6.5
29 Cách thêm dữ liệu (text) vào cuối file trong Linux
30 File hệ thống Ext2, Ext3 & Ext4 trong Linux và cách chuyển đổi
31 17 lệnh Netstat trong Linux dùng để quản lý mạng
32 Cách quản lý package bằng lệnh APT trong Ubuntu / Debian
33 Cách dùng apt-get và apt-cache quản lý package trên Ubuntu / Debian
34 Cách cài đặt Sublime Text trên Ubuntu
35 Cách Backup và Restore PostgreSQL Database trên Linux
36 Cài đặt Zip và Unzip trên Linux để nén và giải nén file
37 Cách lấy danh sách file và sắp xếp theo kích thước trên Linux
38 4 công cụ theo dõi nhiệt độ CPU và GPU trong Ubuntu
39 Disk Inode là gì? Cách xem và sử dụng Inode trên Linux
40 Cách xem các Clients đang kết nối Server qua cổng HTTP / HTTPS
41 Cách xem Port đang ở trạng thái Listening trong Linux
42 Cách cài đặt PuTTY trên Linux (Ubuntu / Debian/ CentOS ...)
43 Cách cài đặt lệnh dig và nslookup trên Linux
44 Cách thay đổi port SSH trên Linux
45 Top 10 cách dùng lệnh Grep trong Linux hay nhất
46 Đường ống (Pipe) và lọc (Filter) kết quả trên Linux
4UBUNTU
Ubuntu 20.04
1 Cài đặt phpMyAdmin với apache2 trên ubuntu 20.04
2 Hướng dẫn cài đặt VirtualBox trên Ubuntu bằng hai cách
3 Hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu 20.04 (cấu hình web server)
4 Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04
5 Hướng dẫn cài đặt Discourse trên Ubuntu cực kì nhanh
6 Hướng dẫn cài đặt PHP8 trên Ubuntu 20.04
7 Cách thiết lập nhiều domain máy chủ Nginx trên Ubuntu 20.04
8 Hương dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu 20.04
9 Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04
10 Hướng dẫn cài đặt VMware Workstation trên Ubuntu 20.04
11 Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 20.04 Server với 20 bước đơn giản
Chủ đề khác
12 Hướng dẫn cài đặt Windows trên Ubuntu bằng VirtualBox
13 Cách tạo User Sudo trên Ubuntu giúp có quyền truy cập như user root
5CENTOS
14 Cách kiểm tra version của CentOS mà bạn đang sử dụng
15 Cách cài đặt PHP 5.6 trên CentOS 7
6DEBIAN

Bài xem nhiều

Top