Home > Quản trị Linux > Thủ thuật Linux > Cách dùng apt-get và apt-cache quản lý package trên Ubuntu / Debian
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Cách dùng apt-get và apt-cache quản lý package trên Ubuntu / Debian

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh atp-getatp-cache trong Ubuntu và Debian, đây là 2 lệnh được dùng để quản lý package bằng command line.

Mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt, gỡ bỏ, cập nhật và tìm kiếm gói phần mềm bằng cách sử dụng lệnh apt-getapt-cache. Ngoài ra, qua bài này bạn sẽ được học thêm một số lệnh hữu ích giúp quản lý các gói trong hệ thống dựa trên Debian / Ubuntu một cách đơn giản.

I. apt-get là gì?

apt-get là một công cụ quản lý các package trong Linux Ubuntu và Debian thông qua dòng lệnh command line, được sử dụng để làm việc với thư viện APT (Advanced Packaging Tool) của Ubuntu và thực hiện các thao tác như:

  • Cài đặt các gói phần mềm mới
  • Xóa các gói phần mềm hiện có
  • Nâng cấp các gói phần mềm hiện có
  • Thậm chí được sử dụng để nâng cấp toàn bộ hệ điều hành.

Dưới đây là một số lệnh sub của apt-get.

update

Lệnh update được sử dụng để đồng bộ lại các file được chỉ định trong file /etc/apt/sources.list. Lệnh update sẽ tìm nạp các gói từ vị trí của chúng và cập nhật các gói lên phiên bản mới hơn.

$ sudo apt-get update

upgrade

Lệnh upgrade được dùng để nâng cấp tất cả các gói phần mềm đang được cài đặt trên hệ thống.

$ sudo apt-get upgrade

install

Lệnh install dùng để cài đặt hoặc nâng cấp package.

$ sudo apt-get install netcat

Để cài đặt một lúc nhiều package thì dùng nhưu sau.

$ sudo apt-get install nethogs goaccess

Cài đặt package nhưng không cho gói đó nâng cấp.

$ sudo apt-get install packageName --no-upgrade

Cài đặt một version cụ thể nào đó.

$ sudo apt-get install vsftpd=2.3.5-3ubuntu1

remove

Lệnh remove dùng để xóa package.

Ví dụ này xóa package nhưng không xóa trong file config.

$ sudo apt-get remove vsftpd

Lệnh này sẽ xóa package và xóa chúng luôn trong file config.

$ sudo apt-get purge vsftpd

II. apt-cache là gì?

Công cụ apt-cache được sử dụng để tìm kiếm package đã cài đặt sẵn qua công cụ ATP. Nói một cách dễ hiểu, công cụ này được sử dụng để tìm kiếm các gói phần mềm, thu thập thông tin của các gói và tìm kiếm những gói có sẵn trên hệ thống Debian hoặc Ubuntu.

Dưới đây là cách sử dụng lệnh apt-cache trong Ubuntu (các lệnh phụ).

pkgnames

Hiển thị tên của tất cả các package mà ATP có hỗ trợ, các package này không nhất thiết phải có sẵn để tải về hoặc đã cài đặt, kể cả những package ảo cũng được liệt kê.

$ apt-cache pkgnames

search

Để tìm thông tin mô tả của một package trước khi cài đặt thì ta sử dụng lệnh search.

Sử dụng apt-cache search sẽ hiển thị danh sách các gói phù hợp và mô tả ngắn gọn của package. Giả sử bạn muốn tìm hiểu mô tả về package ‘vsftpd‘, thì lệnh sẽ là.

$ apt-cache search vsftpd

Để tìm và liệt kê tất cả các package bắt đầu bằng ‘vsftpd‘, bạn có thể sử dụng lệnh sau

$ apt-cache pkgnames vsftpd

show

Nếu bạn muốn xem thông tin mô tả ngắn gọn của package như (version, kích thước, kích thước sau khi cài đặt, danh mục ..) thì dụng lệnh phụ show như dưới đây.

$ apt-cache show netcat

showpkg

Sử dụng lệnh phụ ‘showpkg‘ để kiểm tra package phụ của một package, các package phụ đó đã được cài đặt hay chưa.

$ apt-cache showpkg vsftpd

stats

Lệnh stats dùng để thống kê tổng thể các package như: tổng số tên của package trong cache, tổng số các package ảo, ...

Trên là một số cách sử dụng lệnh apt-cache và apt-get trong Ubuntu.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP