Home > Quản trị Linux > Linux căn bản > Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Cách sử dụng lệnh whoami trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lệnh whoami trong Linux, đây là lệnh dùng để lấy thông tin của người dùng đang đăng nhập trên Linux.

Giống như tên gọi của nó, lệnh whoami in tên người dùng đang chạy lệnh. Nói cách khác, nó hiển thị tên của người dùng hiện đang đăng nhập.

1. Cú pháp lệnh whoami trong Linux

Lệnh này có cách dùng khá đơn giản, cú pháp như sau:

whoami [OPTION]

Để hiển thị tên của người dùng hiện đang đăng nhập thì hãy gọi lệnh này mà không truyền tham số hay tùy chọn nào cả.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

whoami

Giả sử tài khoản mình tên là freetuts thì kết quả nó trả về là "freetuts".

2. Sử dụng whoami trong shell script

Chúng ta cũng thường sử dụng lệnh whoami trong bash shell script để lấy thông tin người dùng hiện tại đang chạy script.

if [[ "$(whoami)" != "freetuts" ]]; then
  echo "Only user 'freetuts' can run this script."
  exit 1
fi

Đoạn code shell script trên mình đã dùng lệnh if để kiểm tra xem người đang chạy script có phải là freetuts không? Nếu không phải thì in ra thông báo lỗi và thoát khỏi chương trình.

Đối với người quản trị sudo, họ thường sử dụng để kiểm tra xem tài khoản hiện tại mình đang chuyển đến tên là gì.

Nếu bạn cố tình truyền vào một tham số phía sau thì lập tức sẽ bị thông báo lỗi ngay, vì lệnh whoami không có đối số, mà chỉ có những tùy chọn riêng của nó.

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách sử dụng lệnh whoami trong Linux. Đây là lệnh khá hữu ích, nó giúp chúng ta biết được tài khoản nào đang thực hiện chạy shell script, hoặc tài khoản nào đang đăng nhập trên hệ thống và thực thi một lệnh nào đó.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP