HỌC C#
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học C#

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học C#, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Học C#.

1C# CĂN BẢN
Căn bản
1 C# là gì ? Tổng quan về C#
2 Cách dùng List trong C#
3 Cài đặt môi trường cho C#
4 Cấu trúc chương trình C#
5 Cú pháp C# cơ bản
6 Kiểu dữ liệu trong C#
7 Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#
8 Biến trong C#
9 Hằng trong C#
10 Toán tử trong C#
11 Cấu trúc điều khiển if - else trong C#
12 Cấu trúc rẽ nhánh switch - case trong C#
13 Vòng lặp for trong C#
14 Vòng lặp while trong C#
15 Vòng lặp do while trong c#
16 Lệnh break và continue trong C++
17 Hàm trong c#
18 Mảng trong C#
19 Lớp và đối tượng trong C#
20 Hàm xây dựng và hàm hủy trong c#
21 Tìm hiểu từ khóa this và static trong c#
22 Tính thừa kế trong C#
23 Tìm hiểu tính đa hình trong c#
Nâng cao
24 Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
25 Cách dùng ArrayList trong C#
26 Cách dùng SortedList trong C#
27 Cách dùng Dictionary trong C#
28 Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#
29 Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#
30 Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#
31 Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
32 Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
33 Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
34 Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
35 Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
36 Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
37 Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
38 Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
39 Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
40 Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
41 Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
42 Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
43 Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
44 Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
45 Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
46 Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ
2BÀI TẬP C#
47 Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#
48 In dãy số Fibonacci trong C#
49 Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#
50 Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)
51 Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#
52 Cách kiểm tra số Armstrong trong C#
53 Cách tính giai thừa của một số trong C#
54 Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#
55 Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#
56 Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#
57 Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#
58 Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#
59 Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#
60 Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#
61 Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#
62 Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#
63 Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#
64 Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#
65 Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#
66 Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#
67 Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#
68 Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)
69 Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)
70 Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím
71 Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#
72 Cách kiểm tra năm nhuận trong C#
73 Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#
74 Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#
75 Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#
76 Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#
77 Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#
78 Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#
79 Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#
80 Cách kiểm tra số chính phương trong C#
81 Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#
82 Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#
83 Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round
84 Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ
85 Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#
86 Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#
87 Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#
88 Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ
89 Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#
90 Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau
91 Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#
92 Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
3ADO.NET
93 ADO.NET là gì? Các thành phần quan trọng của ADO .NET
94 Thao tác SQL Server với C# [ADO.NET]
95 Cách dùng SqlConnection trong C# [ADO.NET]
96 Cách dùng SqlCommand trong C# [ADO.NET]
97 Cách dùng SqlDataReader trong C# [ADO.NET]
98 Cách dùng SqlDataAdapter trong C# [ADO.NET]
99 Cách dùng DataTable trong C# [ADO.NET]
100 Thao tác với SQL Server bằng DataTable trong C# [ADO.NET]
101 Cách dùng DataSet trong C# [ADO.NET]
102 Thao tác với SQL Server bằng DataSet trong C# [ADO.NET]
103 Cách dùng Stored Procedure trong C# [ADO.NET]
4WINDOWS FORM
Cơ bản
1 Các bước viết ứng dụng Windows Form căn bản
2 Form và một số control thông dụng trong Windows Form
3 Cách dùng Label - Button - Textbox trong C# winforms
4 Checkbox - RadioButton trong lập trình C# winforms
5 ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms
6 ToolTip - HelpProvider - ErrorProvider trong C# winforms
7 Cách dùng ProgressBar - Timer trong C# winforms
8 Điều khiển ListView trong lập trình C# winforms
9 Cách dùng TreeView trong C# winforms
10 Cách dùng DateTimePicker - MonthCalendar trong C# (winforms)
11 Cách dùng MenuStrip trong C# (winforms)
12 Cách dùng ContextMenuStrip trong C# winforms
13 Cách dùng ToolStrip trong C# winforms
14 Hộp thoại - Dialog File trong C#
Sự kiện
15 Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms
16 Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms
17 Sự kiện Click của Button trong C# Winforms
18 Sự kiện TextChanged TextBox trong C# Winforms
19 Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms
20 Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms
21 Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms
22 Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms
23 Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms
24 Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms
25 Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms
26 Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms
Nâng cao
27 Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms
28 Tạo form đăng nhập với SQL Server trong C# Winforms
29 Tạo form đổi mật khẩu với SQL Server trong C# Winforms
30 Hiển thị danh sách user trong C# Winforms
31 Thêm, sửa, xóa user trong C# Winforms
32 Hiển thị danh sách học sinh và tìm kiếm trong C# Winforms
33 Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms
34 Xây dựng phần mềm quản lý điểm trong C# Winforms
35 Cách export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms
36 Tạo Report bằng ReportViewer trong C# Winforms
37 Tạo máy tính bỏ túi (Calculator) đơn giản bằng C# Winforms
38 Tạo ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trong C# Winforms
39 Ứng dụng quản lý tài khoản đơn giản với C# Winforms
Firebase
40 Cách kết nối C# Winforms với Firebase
41 Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms
42 Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase
43 Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase
44 Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms
45 Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase
46 Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase
5LẬP TRÌNH XAMARIN
47 Xamarin là gì?
48 Tìm hiểu Xamarin - Một giải pháp đa nền tảng
49 Tổng quan về Xamarin Forms

Bài xem nhiều

Top