HỌC C#
BÀI MỚI NHẤT

Quảng cáo

Học C#

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học C#, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Học C#.

1C# CĂN BẢN
Căn bản
1 C# là gì ? Tổng quan về C#
2 Cách dùng List trong C#
3 Cài đặt môi trường cho C#
4 Cấu trúc chương trình C#
5 Cú pháp C# cơ bản
6 Kiểu dữ liệu trong C#
7 Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#
8 Biến trong C#
9 Hằng trong C#
10 Toán tử trong C#
11 Cấu trúc điều khiển if - else trong C#
12 Cấu trúc rẽ nhánh switch - case trong C#
13 Vòng lặp for trong C#
14 Vòng lặp while trong C#
15 Vòng lặp do while trong c#
16 Lệnh break và continue trong C++
17 Hàm trong c#
18 Mảng trong C#
19 Lớp và đối tượng trong C#
20 Hàm xây dựng và hàm hủy trong c#
21 Tìm hiểu từ khóa this và static trong c#
22 Tính thừa kế trong C#
23 Tìm hiểu tính đa hình trong c#
Nâng cao
24 Cách dùng ArrayList trong C#
25 Cách dùng SortedList trong C#
26 Cách dùng Dictionary trong C#
27 Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#
28 Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#
29 Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#
2BÀI TẬP C#
30 Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#
31 In dãy số Fibonacci trong C#
32 Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#
33 Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)
34 Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#
35 Cách kiểm tra số Armstrong trong C#
36 Cách tính giai thừa của một số trong C#
37 Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#
38 Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#
39 Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#
40 Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#
41 Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#
42 Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#
43 Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#
44 Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#
45 Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#
46 Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#
47 Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#
48 Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#
49 Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#
50 Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#
51 Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)
52 Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)
3ADO.NET
53 ADO.NET là gì? Các thành phần quan trọng của ADO .NET
54 Thao tác SQL Server với C# [ADO.NET]
55 Cách dùng SqlConnection trong C# [ADO.NET]
56 Cách dùng SqlCommand trong C# [ADO.NET]
57 Cách dùng SqlDataReader trong C# [ADO.NET]
58 Cách dùng SqlDataAdapter trong C# [ADO.NET]
59 Cách dùng DataTable trong C# [ADO.NET]
60 Thao tác với SQL Server bằng DataTable trong C# [ADO.NET]
61 Cách dùng DataSet trong C# [ADO.NET]
62 Thao tác với SQL Server bằng DataSet trong C# [ADO.NET]
63 Cách dùng Stored Procedure trong C# [ADO.NET]
4WINDOWS FORM
Cơ bản
1 Các bước viết ứng dụng Windows Form căn bản
2 Form và một số control thông dụng trong Windows Form
3 Cách dùng Label - Button - Textbox trong C# winforms
4 Checkbox - RadioButton trong lập trình C# winforms
5 ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms
6 ToolTip - HelpProvider - ErrorProvider trong C# winforms
7 Cách dùng ProgressBar - Timer trong C# winforms
8 Điều khiển ListView trong lập trình C# winforms
9 Cách dùng TreeView trong C# winforms
10 Cách dùng DateTimePicker - MonthCalendar trong C# (winforms)
11 Cách dùng MenuStrip trong C# (winforms)
12 Cách dùng ContextMenuStrip trong C# winforms
13 Cách dùng ToolStrip trong C# winforms
14 Hộp thoại - Dialog File trong C#
Sự kiện
15 Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms
16 Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms
Nâng cao
17 Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms
18 Tạo form đăng nhập với SQL Server trong C# Winforms
19 Tạo form đổi mật khẩu với SQL Server trong C# Winforms
20 Hiển thị danh sách user trong C# Winforms
21 Thêm, sửa, xóa user trong C# Winforms
22 Hiển thị danh sách học sinh và tìm kiếm trong C# Winforms
23 Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms
24 Xây dựng phần mềm quản lý điểm trong C# Winforms
25 Cách export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms
26 Tạo Report bằng ReportViewer trong C# Winforms
27 Tạo máy tính bỏ túi (Calculator) đơn giản bằng C# Winforms
28 Tạo ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trong C# Winforms
29 Ứng dụng quản lý tài khoản đơn giản với C# Winforms
5LẬP TRÌNH XAMARIN
30 Xamarin là gì?
31 Tìm hiểu Xamarin - Một giải pháp đa nền tảng
32 Tổng quan về Xamarin Forms

Bài xem nhiều

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

C là ngôn ngữ rất khó tính, bạn không thể gán dữ liệu kiểu float…

Lệnh cin và cout trong C++

Lệnh cin và cout trong C++

Thư viện nhập xuất trong C cũng như rong C++ có tên là iostream.h, vì…

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Trong bài này mình sẽ trình bày thuật toán để kiểm tra một số có…

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Chúng ta sẽ quản lý sinh viên với các thông tin cần thiết và các…

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thuật toán tính…

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Để bắt đầu tìm hiểu C++ thì bắt buộc bạn phải hiểu hai khái niệm…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng…

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Cách ép kiểu dữ liệu trong Python

Cách ép kiểu dữ liệu trong Python

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi và ép kiểu…

Mảng hai chiều trong Java

Mảng hai chiều trong Java

Trong bài trước, các bạn đã được tìm hiểu về mảng một chiều trong Java.…

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán tìm kiếm nhị…

Cách khai báo biến trong C++

Cách khai báo biến trong C++

C++ là một ngôn ngữ bậc trung nằm giữa bậc cao và bậc thấp, nó…

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và thiết lập biến môi trường cho Java

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và thiết lập biến môi trường cho Java

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những khái niệm tổng quan, đặc điểm…

Chuỗi (String) trong Java

Chuỗi (String) trong Java

Trong chương này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 2 khái niệm chuỗi…

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

Chúng ta sẽ cùng nhau tim hiểu về các khai niệm cũng như các sự…

Cú pháp và quy tắc Java cơ bản

Cú pháp và quy tắc Java cơ bản

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số cú pháp…

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++

Thư viện toán học Math trong Java

Thư viện toán học Math trong Java

Trong chương này, tôi đã giới thiệu đến các bạn 2 loại thư viện đó…

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Top