HỌC C#
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học C#

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học C#, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Học C#.

1C# CĂN BẢN
Căn bản
1 C# là gì ? Tổng quan về C#
2 Cách dùng List trong C#
3 Cài đặt môi trường cho C#
4 Cấu trúc chương trình C#
5 Cú pháp C# cơ bản
6 Kiểu dữ liệu trong C#
7 Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C#
8 Biến trong C#
9 Hằng trong C#
10 Toán tử trong C#
11 Cấu trúc điều khiển if - else trong C#
12 Cấu trúc rẽ nhánh switch - case trong C#
13 Vòng lặp for trong C#
14 Vòng lặp while trong C#
15 Vòng lặp do while trong c#
16 Lệnh break và continue trong C++
17 Hàm trong c#
18 Mảng trong C#
19 Lớp và đối tượng trong C#
20 Hàm xây dựng và hàm hủy trong c#
21 Tìm hiểu từ khóa this và static trong c#
22 Tính thừa kế trong C#
23 Tìm hiểu tính đa hình trong c#
Nâng cao
24 Cách dùng ArrayList trong C#
25 Cách dùng SortedList trong C#
26 Cách dùng Dictionary trong C#
27 Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#
28 Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#
29 Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#
2BÀI TẬP C#
30 Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#
31 In dãy số Fibonacci trong C#
32 Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#
33 Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)
34 Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#
35 Cách kiểm tra số Armstrong trong C#
36 Cách tính giai thừa của một số trong C#
37 Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#
38 Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#
39 Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#
40 Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#
41 Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#
42 Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#
43 Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#
44 Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#
45 Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#
46 Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#
47 Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#
48 Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#
49 Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#
50 Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#
51 Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)
52 Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)
53 Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím
54 Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#
55 Cách kiểm tra năm nhuận trong C#
56 Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#
57 Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#
58 Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#
3ADO.NET
59 ADO.NET là gì? Các thành phần quan trọng của ADO .NET
60 Thao tác SQL Server với C# [ADO.NET]
61 Cách dùng SqlConnection trong C# [ADO.NET]
62 Cách dùng SqlCommand trong C# [ADO.NET]
63 Cách dùng SqlDataReader trong C# [ADO.NET]
64 Cách dùng SqlDataAdapter trong C# [ADO.NET]
65 Cách dùng DataTable trong C# [ADO.NET]
66 Thao tác với SQL Server bằng DataTable trong C# [ADO.NET]
67 Cách dùng DataSet trong C# [ADO.NET]
68 Thao tác với SQL Server bằng DataSet trong C# [ADO.NET]
69 Cách dùng Stored Procedure trong C# [ADO.NET]
4WINDOWS FORM
Cơ bản
1 Các bước viết ứng dụng Windows Form căn bản
2 Form và một số control thông dụng trong Windows Form
3 Cách dùng Label - Button - Textbox trong C# winforms
4 Checkbox - RadioButton trong lập trình C# winforms
5 ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms
6 ToolTip - HelpProvider - ErrorProvider trong C# winforms
7 Cách dùng ProgressBar - Timer trong C# winforms
8 Điều khiển ListView trong lập trình C# winforms
9 Cách dùng TreeView trong C# winforms
10 Cách dùng DateTimePicker - MonthCalendar trong C# (winforms)
11 Cách dùng MenuStrip trong C# (winforms)
12 Cách dùng ContextMenuStrip trong C# winforms
13 Cách dùng ToolStrip trong C# winforms
14 Hộp thoại - Dialog File trong C#
Sự kiện
15 Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms
16 Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms
17 Sự kiện Click của Button trong C# Winforms
18 Sự kiện TextChanged TextBox trong C# Winforms
19 Sự kiện CheckedChanged CheckBox trong C# Winforms
20 Sự kiện CheckedChanged RadioButton trong C# Winforms
21 Sự kiện SelectedIndexChanged ComboBox trong C# Winforms
22 Sự kiện SelectedIndexChanged ListBox trong C# Winforms
23 Sự kiện SelectedIndexChanged ListView trong C# Winforms
24 Sự kiện ValueChanged DateTimePicker trong C# Winforms
25 Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms
26 Sự kiện CellClick DataGridView trong C# Winforms
Nâng cao
27 Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms
28 Tạo form đăng nhập với SQL Server trong C# Winforms
29 Tạo form đổi mật khẩu với SQL Server trong C# Winforms
30 Hiển thị danh sách user trong C# Winforms
31 Thêm, sửa, xóa user trong C# Winforms
32 Hiển thị danh sách học sinh và tìm kiếm trong C# Winforms
33 Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms
34 Xây dựng phần mềm quản lý điểm trong C# Winforms
35 Cách export dữ liệu từ DataGridView sang Excel trong C# Winforms
36 Tạo Report bằng ReportViewer trong C# Winforms
37 Tạo máy tính bỏ túi (Calculator) đơn giản bằng C# Winforms
38 Tạo ứng dụng quản lý nhân sự đơn giản trong C# Winforms
39 Ứng dụng quản lý tài khoản đơn giản với C# Winforms
Firebase
40 Cách kết nối C# Winforms với Firebase
41 Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms
42 Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase
43 Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase
44 Cách xóa dữ liệu trên Firebase với C# Winforms
45 Viết ứng dụng quản lý học sinh C# Winfroms và Firebase
5LẬP TRÌNH XAMARIN
46 Xamarin là gì?
47 Tìm hiểu Xamarin - Một giải pháp đa nền tảng
48 Tổng quan về Xamarin Forms

Bài xem nhiều

Top