banner jpg
CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Queue (hàng đợi) trong C#. Đây cũng là một cấu trúc để lưu trữ dữ liệu dưới nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng như các thao tác với nó.

1. Queue trong C# là gì?

Queue C# là một collection đặc biệt được sử dụng để lưu trữ theo cơ chế FIFO (First In First Out), hoàn toàn ngược lại với Stack.

queue 01 jpg

Ví dụ: Khi chúng ta xếp hàng thì người xếp đầu tiên sẽ được vào đầu tiên, đó cũng là một cơ chế FIFO.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong C# có cả generic Queue và non-generic Queue , chúng ta nên sử dụng generic Queue nhé.

Các đặc điểm của Queue:

 • Lưu trữ theo cơ chế FIFO.
 • Nằm trong System.Collections.Generic namespace.
 • Có thể chứa các phần tử của kiểu dữ liệu được chỉ định.
 • Các phần tử được thêm vào bằng phương thức Enqueue(). Không thể sử dụng phương thức này ở trình khởi tạo.
 • Các phần tử được truy xuất bằng phương thúc Dequeue() và Peek().

2. Các thuộc tính và phương thức của Queue

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính và phương thức của Queue.

Các thuộc tính trong Queue:

Thuộc tính Mô tả
Count Trả về tổng số phần tử trong Queue

Các phương thức trong Queue:

Phương thức Mô tả
Enqueue() Thêm một item ở đầu Queue
Peek() Trả về một item ở đầu Queue
Dequeue() Loại bỏ và trả lại item ở đầu Queue
Contains() Kiểm tra xem một item có tồn tại trong Queue hay không
Clear() Xóa tất cả các item khỏi Queue

3. Tạo Queue trong C#

Chúng ta có thể tạo đối tượng của Queue bằng cách chỉ định một tham số có kiểu dữ liệu mà nó có thể lưu trữ. Queue cho phép lưu giá trị null (đối với các loại tham chiếu) và các giá trị trùng lặp.

Queue<int> callerIds = new Queue<int>();

Ví dụ dưới đây minh họa cho việc tạo Queue và thêm các item vào Queue bằng phương thức Enqueue().

using System;
using System.Collections.Generic;
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		//khai báo một queue
		Queue<int> callerIds = new Queue<int>();
		//sử dụng phương thức Enqueue() để thêm item vào Queue
		callerIds.Enqueue(1);
		callerIds.Enqueue(2);
		callerIds.Enqueue(3);
		callerIds.Enqueue(4);
		Console.WriteLine("\nCác phần tử trong Queue: ");
		foreach (var id in callerIds)
			Console.WriteLine(id);

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

queue 02 PNG

4. Lấy các phần tử của Queue C#

Để lấy phần tử của Queue ta có hai phương thức đó là Dequeue() và Peek.

Phương thức Dequeue() sẽ lấy phần tử đầu tiên trong Queue đồng thời loại bỏ nó khỏi Queue.

Khi Queue rỗng nếu chúng ta gọi hai phương thức trên thì nó sẽ trả về InvalidOperationException. Vì vậy hãy kiểm tra Queue trước khi sử dụng hai phương thức này nhé.

using System;
using System.Collections.Generic;
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Queue<string> strQ = new Queue<string>();
		strQ.Enqueue("H");
		strQ.Enqueue("e");
		strQ.Enqueue("l");
		strQ.Enqueue("l");
		strQ.Enqueue("o");

		Console.WriteLine("\nTổng số phần tử trong Queue trước khi sử dụng Dequeue(): {0}", strQ.Count);
		//sử dụng phương thức Dequeue() để lấy và xóa phần tử đầu tiên
		Console.WriteLine("Phần tử đã xóa: " + strQ.Dequeue());

		Console.WriteLine("Tổng số phần tử trong Queue sau khi sử dụng Dequeue(): {0}", strQ.Count);

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

queue 03 PNG

Còn phương thức Peek() chỉ lấy phần tử đầu tiên trong Queue mà không loại bỏ nó.

using System;
using System.Collections.Generic;
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Queue<string> strQ = new Queue<string>();
		strQ.Enqueue("H");
		strQ.Enqueue("e");
		strQ.Enqueue("l");
		strQ.Enqueue("l");
		strQ.Enqueue("o");

		Console.WriteLine("\nTổng số phần tử trong Queue trước khi sử dụng Peek(): {0}", strQ.Count);
		//sử dụng phương thức peek() để lấy và xóa phần tử đầu tiên
		Console.WriteLine("Phần tử đã lấy ra: " + strQ.Peek());

		Console.WriteLine("Tổng số phần tử trong Queue sau khi sử dụng Peek(): {0}", strQ.Count);

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

queue 04 PNG

5. Phương thức Contains() trong Queue C#

Phương thức Contains() kiểm tra một item có tồn tại trong Queue hay không. Nếu tồn tại nó thì trả về true, nếu không thì trả về false.

using System;
using System.Collections.Generic;
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Queue<int> callerIds = new Queue<int>();
		callerIds.Enqueue(1);
		callerIds.Enqueue(2);
		callerIds.Enqueue(3);
		callerIds.Enqueue(4);

		Console.WriteLine(callerIds.Contains(2)); //true
		Console.WriteLine(callerIds.Contains(10)); //false

        Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

queue 05 PNG

6. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm Queue là gì? Các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue , cùng với đó là các thao tác với nó. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó thành thạo nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top