CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lớp và đối tượng trong C#

Bởi vì C# là ngôn ngữ hướng đối tượng, nên chương trình được thiết kế là sử dụng lớp (class) và đối tượng (object)

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lớp (class) và đối tượng (object) trong C# như thế nào nhé

1. Đối tượng

Đối tượng (object) là một thực thể trong thế giới thực, ví dụ như cái bàn, cây viết, điện thoại, chiếc xe hơi ....

Đối tượng (object) là một thực thể có trạng thái và hành vi. Ở đây, trạng thái có nghĩa là dữ liệu và hành vi có nghĩa là phương thức.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Đối tượng (object) là một thực thể runtime, vì nó được tạo ra trong thời gian chương trình chạy. Đối tượng là một thể hiện của một lớp. Tất cả các thành viên của lớp có thể được truy cập thông qua đối tượng

Để tạo đối tượng chúng ta sử dụng từ khóa new

People p1 = new People();

Trong ví dụ trên, People là kiểu dữ liệu và p1 là biến tham chiếu đến thể hiện của lớp People. Từ khóa new được cấp phát bộ nhớ trong thời gian chạy (runtime).

2. Lớp

Trong C#, lớp (class) là một nhóm các đối tượng tương tự nhau. Nó là một khuôn mẫu mà từ đó các đối tượng được tạo ra. Nó có thể có các trường, phương thức, hàm xây dựng, hàm hủy...

Ví dụ sau có lớp con người có trạng thái là tên, tuổi, CMND và có hành vi là nói, viết.

public class People
 { 
   string name;
   int old;
   string Id;
   private void speak() {};
   private void write() {};
 } 

3. Ví dụ

Ví dụ
using System;

namespace ConsoleApp3
{
	public class People
	{
		public int id;
		public String name;
		public int old;
		public People(int id, String name, int old)
		{
			this.id = id;
			this.name = name;
			this.old = old;
		}
		public void Show()
		{
			Console.WriteLine("Id = " + id + ", Name = " + name + ", old = " + old);
		}
	}
	class Test
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			People p1 = new People(12, "Nguyen Van A", 20);
			People p2 = new People(18, "Nguyen Van B", 21);
			p1.Show();
			p2.Show();
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

csharp class object PNG

Như vậy ở ví dụ trên chỉ có 1 hàm xây dựng có tham số. Vì vậy chúng ta chỉ có 1 cách duy nhất để tạo đối tượng là truyền vào đủ 3 tham số theo thứ tự kiểu dữ liệu là int, string, int. Những cách tạo đối tượng sau đây là không được phép: 

 • People p3 = new People(); // Vì chương trình không có hàm xây dựng mặc nhiên
 • People p4 = new People(12, "Nguyen Van A"); //Vì chương trình không có hàm xây dựng có 2 tham số
 • People p6 = new People("Nguyen Van A", 12, 20); //Vì kiểu dữ liệu của tham số truyền vào không khớp với kiểu dữ liệu khai báo

4. Lời kết

Như vậy qua bài học này chúng ta có cái nhìn tổng quát về đối tượng và lớp trong c# là gì rồi. Phần tiếp theo mình sẽ cùng tìm hiểu về hàm xây dựng và hàm hủy trong c#.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết.

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top