banner jpg
CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu từ khóa this và static trong c#

Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về từ khóa this và static trong C#. Vậy ý nghĩa của từng từ khóa như thế nào, chúng ta cùng xem tiếp nội dung tiếp theo nhé

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. This

Trước khi tìm hiểu về từ khóa this là gì, chúng ta xem ví dụ sau đây, giả sử chúng ta cho tham số của hàm xây dựng cùng tên với dữ liệu thành viên của lớp. 

Ví dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int old;
    string name;
    double height;
    public People(int old, string name, double height)
    {
      Console.WriteLine("\n---Goi ham xay dung co 3 tham so---");
      old = old;
      name = name;
      height = height;
    }
    public void Show()
    {
      Console.WriteLine("Old: " + old + ",\nName: " + name + ",\nHeight: " + height);
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p1 = new People(20, "Nguyen Van A", 180);
      p1.Show();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

a PNG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Từ kết quả trên chúng ta thấy kết quả không như chúng ta mong đợi (đáng lẻ kết quả phải là old = 20, name = Nguyen Van A, height = 180).

Như vậy khi tên tham số trùng với tên của dữ liệu thành viên của lớp, thì chương trình không hiểu nó là dữ liệu thành viên mà nó hiểu đây là tham số truyền vào. 

Trong c# có từ khóa this giúp chúng ta giải quyết khó khăn trên

Chúng ta sẽ thay đổi đoạn code trên như sau:

Ví dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int old;
    string name;
    double height;
    public People(int old, string name, double height)
    {
      Console.WriteLine("\n---Goi ham xay dung co 3 tham so---");
      this.old = old;
      this.name = name;
      this.height = height;
    }
    public void Show()
    {
      Console.WriteLine("Old: " + old + ",\nName: " + name + ",\nHeight: " + height);
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p1 = new People(20, "Nguyen Van A", 180);
      p1.Show();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

a 1 PNG

Như vậy chúng ta hiểu từ khóa this trong c# một cách đơn giản như sạu:

Từ khóa this trong  c# được sử dụng để tham chiếu đến thể hiện (instance) hiện tại của lớp. Nó cũng được sử dụng để phân biệt giữa các tham số phương thức và các dữ liệu thành viên của lớp nếu cả hai đều có cùng tên.

2. Static

Trước khi tìm hiểu về từ khóa static trong c# là gì, chúng ta cùng xem ví dụ sau đây, giả sử chúng ta có lớp People (People đang đề cập ở đây là người Việt Nam) có thuộc tính quốc tịch (nationality).

VÍ dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int id;
    string name;
    string nationality;
    public People(int id, string name, string nationality)
    {     
      this.id = id;
      this.name = name;
      this.nationality = nationality;
    }
    public void Show()
    {
      Console.WriteLine("Id: " + id + ",\nName: " + name + ",\nationality: " + nationality);
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p1 = new People(1, "Nguyen Van A", "Viet Nam");
      People p2 = new People(2, "Nguyen Van B", "Viet Nam");
      People p3 = new People(3, "Nguyen Van C", "Viet Nam");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Như vậy, mỗi lần tạo đối tượng sẽ cấp 3 vùng nhớ cho mỗi đối tượng đó là id, name, nationality. Lớp chúng ta đang xét là lớp người Việt Nam, thì tất cả đối tượng được tạo ra cùng chung giá trị là Việt Nam. Nếu có 100 đối tượng hoặc 10000 đối tượng được khởi tạo thì tốn 100 hoặc 10000 biến nationality được tạo ra.

Từ khóa static trong C# giúp giải quyết vấn đề lãng phí bộ nhớ nói trên

Static ở đây là thuộc về lớp, không thuộc về thể hiện của lớp nữa. Vì vậy khi khởi tạo đối tượng thì biến static không được khởi tạo theo đối tượng.

Trong C#, static có thể là field, method, constructor, class, properties, operator và event. Trong nội dung bài này chúng ta chỉ cùng tìm hiểu về 2 loại static đó là static fieldstatic class.

Static Field

Một trường được khai báo có từ khóa static trước tên trường, được gọi là trường tĩnh (static field). Không giống như trường bình thường của đối tượng là nhận bộ nhớ mỗi lần bạn tạo đối tượng, chỉ có một bản sao của trường tĩnh được tạo trong bộ nhớ. Nó được chia sẻ cho tất cả các đối tượng.

using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int id;
    string name;
    static string nationality = "Viet Nam";
    public People(int id, string name)
    {     
      this.id = id;
      this.name = name;
      
    }
    public void Show()
    {
      Console.WriteLine("Id: " + id + ",\nName: " + name + ",\nationality: " + nationality + "\n\n");
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p1 = new People(1, "Nguyen Van A");
      p1.Show();
      People p2 = new People(2, "Nguyen Van B");
      p2.Show();
      People p3 = new People(3, "Nguyen Van C");
      p3.Show();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

b PNG

Do trường tĩnh là thuộc về lớp, nên muốn truy xuất hay thay đổi giá trị của trường tĩnh chúng ta không cần phải khởi tạo đối tượng. Chỉ cần lấy tên lớp chấm tên trường static. 

Ví dụ sau đây, chúng ta thay đổi giá trị của biến static 

Ví dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int id;
    string name;
    public static string nationality = "Viet Nam";
    public People(int id, string name)
    {     
      this.id = id;
      this.name = name;
      
    }
    public void Show()
    {
      Console.WriteLine("Id: " + id + ",\nName: " + name + ",\nationality: " + nationality + "\n");
    }

  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p1 = new People(1, "Nguyen Van A");
      p1.Show();
      People p2 = new People(2, "Nguyen Van B");
      p2.Show();
      People p3 = new People(3, "Nguyen Van C");

      Console.WriteLine("\n-------------Thay doi quoc tich----------------------\n");

      People.nationality = "thay doi quoc tich";
      p3.Show();
      People p4 = new People(4, "Nguyen Van D");
      p4.Show();
      People p5 = new People(5, "Nguyen Van E");
      p5.Show();
      Console.WriteLine("\n-------------hien thi gia tri cua 2 doi tuong p1 va p2----------------------\n");
      p1.Show();
      p2.Show();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

c PNG

Static class

static class cũng giống như lớp khác, tuy nhiên nó không có thể hiện. Nghĩa là chúng ta không tạo được đối tượng từ static class. 

Một số điểm cần lưu ý:

 • static class chỉ chứa thành viên là static
 • static class không có thể hiện
 • static class không chứa hàm xây dựng
 • chúng ta vẫn có thể gọi và sử dụng thành viên của static class
Ví dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  public static class MyMath
  {
    public static float PI = 3.14f;
    public static int squared(int n) { return n * n; }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int squared;
      float pi = MyMath.PI;
      squared = MyMath.squared(10);
      Console.WriteLine("squared: " + squared);
      Console.WriteLine("\nPI: " + pi);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

c 1 PNG

3. Lời kết

Như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu về 2 từ khóa khá quan trọng trong c# đó là this và static. 

Chúc các bạn vận dụng tốt

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top