CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Tìm hiểu từ khóa this và static trong c#

Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về từ khóa this và static trong C#. Vậy ý nghĩa của từng từ khóa như thế nào, chúng ta cùng xem tiếp nội dung tiếp theo nhé

1. This

Trước khi tìm hiểu về từ khóa this là gì, chúng ta xem ví dụ sau đây, giả sử chúng ta cho tham số của hàm xây dựng cùng tên với dữ liệu thành viên của lớp. 

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
Ví dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int old;
    string name;
    double height;
    public People(int old, string name, double height)
    {
      Console.WriteLine("\n---Goi ham xay dung co 3 tham so---");
      old = old;
      name = name;
      height = height;
    }
    public void Show()
    {
      Console.WriteLine("Old: " + old + ",\nName: " + name + ",\nHeight: " + height);
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p1 = new People(20, "Nguyen Van A", 180);
      p1.Show();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

a PNG

Từ kết quả trên chúng ta thấy kết quả không như chúng ta mong đợi (đáng lẻ kết quả phải là old = 20, name = Nguyen Van A, height = 180).

Như vậy khi tên tham số trùng với tên của dữ liệu thành viên của lớp, thì chương trình không hiểu nó là dữ liệu thành viên mà nó hiểu đây là tham số truyền vào. 

Trong c# có từ khóa this giúp chúng ta giải quyết khó khăn trên

Chúng ta sẽ thay đổi đoạn code trên như sau:

Ví dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int old;
    string name;
    double height;
    public People(int old, string name, double height)
    {
      Console.WriteLine("\n---Goi ham xay dung co 3 tham so---");
      this.old = old;
      this.name = name;
      this.height = height;
    }
    public void Show()
    {
      Console.WriteLine("Old: " + old + ",\nName: " + name + ",\nHeight: " + height);
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p1 = new People(20, "Nguyen Van A", 180);
      p1.Show();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

a 1 PNG

Như vậy chúng ta hiểu từ khóa this trong c# một cách đơn giản như sạu:

Từ khóa this trong  c# được sử dụng để tham chiếu đến thể hiện (instance) hiện tại của lớp. Nó cũng được sử dụng để phân biệt giữa các tham số phương thức và các dữ liệu thành viên của lớp nếu cả hai đều có cùng tên.

2. Static

Trước khi tìm hiểu về từ khóa static trong c# là gì, chúng ta cùng xem ví dụ sau đây, giả sử chúng ta có lớp People (People đang đề cập ở đây là người Việt Nam) có thuộc tính quốc tịch (nationality).

VÍ dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int id;
    string name;
    string nationality;
    public People(int id, string name, string nationality)
    {     
      this.id = id;
      this.name = name;
      this.nationality = nationality;
    }
    public void Show()
    {
      Console.WriteLine("Id: " + id + ",\nName: " + name + ",\nationality: " + nationality);
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p1 = new People(1, "Nguyen Van A", "Viet Nam");
      People p2 = new People(2, "Nguyen Van B", "Viet Nam");
      People p3 = new People(3, "Nguyen Van C", "Viet Nam");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Như vậy, mỗi lần tạo đối tượng sẽ cấp 3 vùng nhớ cho mỗi đối tượng đó là id, name, nationality. Lớp chúng ta đang xét là lớp người Việt Nam, thì tất cả đối tượng được tạo ra cùng chung giá trị là Việt Nam. Nếu có 100 đối tượng hoặc 10000 đối tượng được khởi tạo thì tốn 100 hoặc 10000 biến nationality được tạo ra.

Từ khóa static trong C# giúp giải quyết vấn đề lãng phí bộ nhớ nói trên

Static ở đây là thuộc về lớp, không thuộc về thể hiện của lớp nữa. Vì vậy khi khởi tạo đối tượng thì biến static không được khởi tạo theo đối tượng.

Trong C#, static có thể là field, method, constructor, class, properties, operator và event. Trong nội dung bài này chúng ta chỉ cùng tìm hiểu về 2 loại static đó là static fieldstatic class.

Static Field

Một trường được khai báo có từ khóa static trước tên trường, được gọi là trường tĩnh (static field). Không giống như trường bình thường của đối tượng là nhận bộ nhớ mỗi lần bạn tạo đối tượng, chỉ có một bản sao của trường tĩnh được tạo trong bộ nhớ. Nó được chia sẻ cho tất cả các đối tượng.

using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int id;
    string name;
    static string nationality = "Viet Nam";
    public People(int id, string name)
    {     
      this.id = id;
      this.name = name;
      
    }
    public void Show()
    {
      Console.WriteLine("Id: " + id + ",\nName: " + name + ",\nationality: " + nationality + "\n\n");
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p1 = new People(1, "Nguyen Van A");
      p1.Show();
      People p2 = new People(2, "Nguyen Van B");
      p2.Show();
      People p3 = new People(3, "Nguyen Van C");
      p3.Show();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

b PNG

Do trường tĩnh là thuộc về lớp, nên muốn truy xuất hay thay đổi giá trị của trường tĩnh chúng ta không cần phải khởi tạo đối tượng. Chỉ cần lấy tên lớp chấm tên trường static. 

Ví dụ sau đây, chúng ta thay đổi giá trị của biến static 

Ví dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class People
  {
    int id;
    string name;
    public static string nationality = "Viet Nam";
    public People(int id, string name)
    {     
      this.id = id;
      this.name = name;
      
    }
    public void Show()
    {
      Console.WriteLine("Id: " + id + ",\nName: " + name + ",\nationality: " + nationality + "\n");
    }

  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People p1 = new People(1, "Nguyen Van A");
      p1.Show();
      People p2 = new People(2, "Nguyen Van B");
      p2.Show();
      People p3 = new People(3, "Nguyen Van C");

      Console.WriteLine("\n-------------Thay doi quoc tich----------------------\n");

      People.nationality = "thay doi quoc tich";
      p3.Show();
      People p4 = new People(4, "Nguyen Van D");
      p4.Show();
      People p5 = new People(5, "Nguyen Van E");
      p5.Show();
      Console.WriteLine("\n-------------hien thi gia tri cua 2 doi tuong p1 va p2----------------------\n");
      p1.Show();
      p2.Show();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

c PNG

Static class

static class cũng giống như lớp khác, tuy nhiên nó không có thể hiện. Nghĩa là chúng ta không tạo được đối tượng từ static class. 

Một số điểm cần lưu ý:

 • static class chỉ chứa thành viên là static
 • static class không có thể hiện
 • static class không chứa hàm xây dựng
 • chúng ta vẫn có thể gọi và sử dụng thành viên của static class
Ví dụ
using System;
namespace ConsoleApp1
{
  public static class MyMath
  {
    public static float PI = 3.14f;
    public static int squared(int n) { return n * n; }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int squared;
      float pi = MyMath.PI;
      squared = MyMath.squared(10);
      Console.WriteLine("squared: " + squared);
      Console.WriteLine("\nPI: " + pi);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

c 1 PNG

3. Lời kết

Như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu về 2 từ khóa khá quan trọng trong c# đó là this và static. 

Chúc các bạn vận dụng tốt

Cùng chuyên mục:

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack…

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Cách dùng Queue (hàng đợi) trong C#

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Queue, cũng…

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với…

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Sự kiện Enter và Leave trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện…

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp các ..

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp ...

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ...

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số chẵn…

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ…

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ để hiểu rõ hơn về chương…

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#

Tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học, có ba đỉnh là…

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#

Trước khi đi vào viết chương trình tính chu vi và diện ..

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ các ..

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự…

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#

Trong bài viết này minh sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm ...

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi số ...

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#

Số nhị phân là các con số có cơ số là 2. Các số nhị…

Top