banner jpg
CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng Hashtable (bảng băm) trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Hashtable (bảng băm) trong C#. Đây cũng là một Collections lưu trữ dữ liệu dưới dạng key/value.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cụ thể sẽ tìm hiểu Hashtable là gì? các đặc điểm của nó, cùng với đó là các thao tác với Hashtable trong C#.

1. Hashtable (bảng băm) là gì?

Hashtable là một non-generic collection được sử dụng để lưu trữ các cặp key/value, tương tự như generic Dictionary.

Nó tối ưu hóa bằng việc tra cứu bằng cách tính toán hashcode (mã băm) của mỗi khóa và lưu trữ trong nội bộ. Khi người dùng truy cập vào phần tử, nếu trùng hashcode thì phần tử được trả về.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các đặc điểm của Hashtable:

 • Lưu trữ các cặp key/value.
 • Nằm trong System.Collections namespace.
 • Triển khai giao diện IDictionary.
 • Các key phải là duy nhất và không được để trống.
 • Các value có thể trống hoặc trùng lặp.
 • Các value được truyền key vào trình chỉ mục. Ví dụ: myHashtable[key].
 • Các phần tử được lưu trữ dưới dạng các đối tượng DictionaryEntry.

2. Tạo Hashtable

Ví dụ dưới đây minh họa cho việc tạo Hashtable và cách thêm các phần tử.

using System;
using System.Collections;
public class Program
{
  public static void Main()
  {
	Hashtable numberNames = new Hashtable();
    //sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử
	numberNames.Add(1,"One");
	numberNames.Add(2,"Two");
	numberNames.Add(3,"Three");
    //sử dụng foreach để duyệt các phần tử và in ra màn hình
    Console.WriteLine();
	foreach(DictionaryEntry kvp in numberNames)
	  Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);

	//thêm các phần tử bằng cách sử dụng bộ khởi tạo
	var cities = new Hashtable(){
	  {"UK", "London, Manchester, Birmingham"},
	  {"USA", "Chicago, New York, Washington"},
	  {"India", "Mumbai, New Delhi, Pune"}
	};
    Console.WriteLine();
    foreach(DictionaryEntry kvp in cities)
      Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", kvp.Key, kvp.Value);		

    Console.WriteLine("\n------------------------------------------------");
    Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Chúng ta có thể sử dụng phương thức Add() để thêm từng cặp key/value vào Hashtable. Hoặc thay vào đó chúng ta có thể sử dụng bộ khởi tạo để khởi tạo nhiều cặp key/value cùng lúc.

Kết quả:

hashtable 01 PNG

3. Cập nhật Hashtable

Chúng ta có thể truy xuất value của một key nào đó bằng cách truyền key vào trình chỉ mục (indexer).

Vì Hashtable là một non-generic collection, nên chúng ta cần phải nhập các value dưới dạng ép kiểu khi truy xuất nó.

using System;
using System.Collections;
					
public class Program
{
public static void Main()
{
	//thêm các phần tử bằng bộ khởi tạo
	var cities = new Hashtable(){
	  {"UK", "London, Manchester, Birmingham"},
	  {"USA", "Chicago, New York, Washington"},
	  {"India", "Mumbai, New Delhi, Pune"}
	};
    //hiển thị hashtable ban đầu
    Console.WriteLine("\n---Hashtable ban đầu---");
    foreach(DictionaryEntry de in cities)
	  Console.WriteLine("key: {0}, Value: {1}", de.Key, de.Value);

	string citiesOfUK = (string) cities["UK"]; //ép kiểu string
	string citiesOfUSA = (string) cities["USA"]; //ép kiểu string
    //cập nhật value của key "UK" và "USA"
	cities["UK"] = "Liverpool, Bristol"; 
	cities["USA"] = "Los Angeles, Boston"; 
    //hiển thị hashtable sau khi cập nhật
	Console.WriteLine("\n---Hashtable sau khi cập nhật---");
	foreach(DictionaryEntry de in cities)
	  Console.WriteLine("key: {0}, Value: {1}", de.Key, de.Value);

    Console.WriteLine("\n------------------------------------------------");
    Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

hashtable 02 PNG

4. Xóa phần tử trong Hashtable

Để xóa một phần tử khỏi Hashtable ta sử dụng phương thức Remove(). Phương thức Clear() sẽ xóa toàn bộ các phần tử trong Hashtable.

Kết quả sẽ trả về KeyNotfoundException nếu key được chỉ định không tồn tại. Vì vậy hãy sử dụng phương thức ContainsKey() để kiểm tra xem key có tồn tại hay không trước khi xóa nhé.

using System;
using System.Collections;

public class Program
{
public static void Main()
{
    //sử dụng bộ khởi tạo để thêm phần tử cho Hashtable
	var cities = new Hashtable(){
	{"UK", "London, Manchester, Birmingham"},
	{"USA", "Chicago, New York, Washington"},
	{"India", "Mumbai, New Delhi, Pune"}
	};
    Console.WriteLine();
    foreach(DictionaryEntry de in cities)
	  Console.WriteLine("key: {0}, Value: {1}", de.Key, de.Value);

    //hiển thị tổng phần tử lần 1
	Console.WriteLine("\nTổng các phần tử ban đầu: {0}", cities.Count);
    //xóa phần tử có key "UK"
	cities.Remove("UK");
    //hiển thị tổng phần tử lần 2
	Console.WriteLine("Tổng các phần tử sau khi xóa đi một phần tử: {0}", cities.Count);
	//sử dụng phương thức ContainsKey() kiểm tra xem key "France" có tồn tại hay không
	if(cities.ContainsKey("France")){
      // nếu tồn tại thì xóa, ngược lại thì không
	  cities.Remove("France");
	}
    //sử dụng phương thức Clear() để xóa toàn bộ phần tử
	cities.Clear();
	Console.WriteLine("Tổng các phần tử sau khi xóa hết: {0}", cities.Count);
    //hiển thị tổng phần tử lần 3

    Console.WriteLine("\n------------------------------------------------");
    Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

hashtable 03 PNG

5. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong Hashtbale là gì? các đặc điểm của nó, cùng với đó là các thao các với Hashtable. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó một cách thành thạo nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top