CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng SortedList trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về SortedList trong C#. Đây cũng là nơi để lưu trữ dữ liệu được sắp xếp theo một trình tự nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu về khái niệm và các đặc điểm của SortedList. Sau đó sẽ là các thao tác với SortedList trong C#.

1. SortedList là gì?

SortedList có thể lưu trữ các cặp key/value được sắp xếp theo các key based trên Icompaper.

Ví dụ: nếu các khóa thuộc loại nguyên thủy thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong c# có hỗ trợ generic SortedListnon-generic SortedList. Bạn nên sử dụng generic SortedList vì nó hoạt động nhanh hơn và ít gặp lỗi hơn.

sorteslist 01 jpg

Các đặc điểm của SortedList:

 • Là một mảng các cặp key/value được sắp xếp theo các key.
 • Sắp xếp các phần tử ngay khi chúng được thêm vào.Sắp xếp các khóa kiểu nguyên thủy theo thứ tự tăng dần và các khóa đối tượng dựa trên IComparer <T>.
 • Key phải là duy nhất (không trùng nhau) và không được rỗng.
 • Value có thể là giá trị null.
 • Một giá trị có thể được truy cập thông qua key.
 • Nó sử dụng ít bộ nhớ.

2. Tạo SortedList

Ví dụ dưới đây minh họa cho cách tạo một SortedList và thêm các cặp key.value vào trong SortedList.

numberNames.Add(3, "Three");
numberNames.Add(1, "One");
numberNames.Add(2, "Two");
numberNames.Add(4, null);
numberNames.Add(10, "Ten");
numberNames.Add(5, "Five");

Trong ví dụ trên, một SortedList<TKey, TValue> được tạo bằng cách chỉ định key/value mà nó sẽ lưu trữ. Các SortedList<int, string> sẽ lưu giữ key kiểu int và value kiểu string.

Việc sử dụng phương thức Add() chỉ thêm duy nhất một cặp key/value vào trong SortedList. Các khóa không được để trống cũng như không trùng nhau.

Kết quả:

sorteslist 05 PNG

Ngoài ra ta cũng có thể khởi tạo nhiều cặp key/value như dưới đây:

SortedList<string,string> cities = new SortedList<string,string>()
{
 {"London", "UK"},
 {"New York", "USA"},
 { "Mumbai", "India"},
 {"Johannesburg", "South Africa"}
};

Các cặp key/value sẽ được sắp xếp ngay sau khi được thêm vào trong SortedList.

Kết quả:

sorteslist 06 PNG

3. Truy cập SortedList

Ta có thể truy cập vào SortedList bằng cách sử dụng key để lấy hoặc đặt lại value trong SortedList.

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"}
};

Console.WriteLine(numberNames[1]); //kết quả: One
Console.WriteLine(numberNames[2]); //kết quả: Two
Console.WriteLine(numberNames[3]); //kết quả: Three

Ngoài ra có thể sử dụng phương thức ContainsKey và TryGetValue() để truy cập vafp SortedList.

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"}
};
//nếu key tồn tại
if(!numberNames.ContainsKey(4))
{
	numberNames[4] = "Four";
}
			
string result;
			
if(numberNames.TryGetValue(4, out result)) 
	Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}", 4, result);

4. Xóa các phần tử khỏi SortedList

Để xóa các cặp key/value khỏi SortedList ta có thể sử dụng phương thức Remove() và RemoveAt().

SortedList<int,string> numberNames = new SortedList<int,string>()
{
 {3, "Three"},
 {1, "One"},
 {2, "Two"},
	{5, "Five"},
 {4, "Four"},
};
  
numberNames.Remove(1);// xóa phần tử có key = 1
numberNames.RemoveAt(0);//xóa phần tử có key == 0

Kết quả:

sorteslist 04 PNG

5. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong List là gì? cũng như các thao tác với List trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó một cách thành thạo nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top