CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng Stack (ngắn xếp) trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Stack (ngăn xếp) trong C#. Đây là một cấu trúc lưu trữ khá phổ biến và được sử dụng rất nhiều.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu về các đặc điểm, thuộc tính và phương thức của Stack, cũng như các thao tác với Stack trong C#.

1. Stack (ngăn xếp) C# là gì?

Stack là một loại collection đặc biệt được sử dụng để lưu trữ các phần tử theo cơ chế LIFO (Last In First Out).

stack 01 png

Ví dụ: Khi ta thêm các phần tử theo thứ tự 1, 2, 3, 4 thì lúc lấy ra ta lại lấy ngược lại từ 4, 3, 2, 1.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong C# có cả generic Stack và non-generic Stack, chúng ta nên sử dụng generic Stack nhé.

Các đặc điểm của Stack:

 • Stack lưu trữ theo cơ chế LIFO.
 • Nằm trong System.Collections.Generic namespace.
 • Có thể chứa các phần tử của kiểu dữ liệu được chỉ định.
 • Các phần tử được thêm vào bằng phương thức Push(). Không thể sử dụng phương thức này ở trình khởi tạo.
 • Các phần tử được truy xuất bằng phương thúc Pop() và Peek().

2. Các thuộc tính và phương thức của Stack C#

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các đặc điểm và phương thức của Stack.

Các thuộc tính của Stack:

Thuộc tính Mô tả
Count Trả về tổng số phần tử trong Stack

Các phương thức trong Stack:

Phương thức Mô tả
Push() Chèn một item ở đầu Stack
Peek() Trả về một item ở đầu Stack
Pop() Loại bỏ và trả lại item ở đầu Stack
Contains() Kiểm tra xem một item có tồn tại trong Stack hay không
Clear() Xóa tất cả các item khỏi Stack

3. Tạo Stack trong C#

Chúng ta có thể tạo đối tượng của Stack bằng cách chỉ định một tham số có kiểu dữ liệu mà nó có thể lưu trữ. Stack cho phép lưu giá trị null (đối với các loại tham chiếu) và các giá trị trùng lặp.

Stack<int> myStack = new Stack<int>();

Ví dụ dưới đây minh họa cho việc tạo Stack và thêm các item vào Stack bằng phương thức Push().

using System;
using System.Collections.Generic;
class Program
{
	public static void Main(string[] args)
	{
		//khai báo một stack lưu trữ các item kiểu int
		Stack<int> numbers = new Stack<int>();
		//sử dụng phương thức Push() để lưu trữ các item
		numbers.Push(1);
		numbers.Push(2);
		numbers.Push(3);
		numbers.Push(4);
		//sử dụng foreach để in phần tử trong Stack
		Console.WriteLine("\nCác phần tử trong Stack là:");
		foreach (var item in numbers)
			Console.Write(item + ",");

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 02 PNG

Ngoài ra ta cũng có thể tạo Stack bằng mảng.

using System;
using System.Collections.Generic;
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		int[] arr = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
		Stack<int> myStack = new Stack<int>(arr);
		Console.WriteLine("\nCác phần tử trong Stack:");
		foreach (var itm in myStack)
			Console.Write(itm + ",");

		Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 03 PNG

4. Phương thức Pop() trong Stack C#

Phương thức Pop() trả về item cuối cùng trong Stack đồng thời loại bỏ nó khỏi Stack.

Nếu Stack trống thì nó trả về InvalidOperationException, vì vậy hãy luôn kiểm tra số phần tử trong ngăn xếp trước khi gọi phương thức Pop().

using System;
using System.Collections;		
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Stack myStack = new Stack();
		myStack.Push(1);
		myStack.Push(2);
		myStack.Push(3);
		myStack.Push(4);
		
		Console.WriteLine("\nSố phần tử trong Stack trước khi xóa: {0}", myStack.Count);
		//xóa một phần tử trên cùng trong Stack
        myStack.Pop();
		
		Console.WriteLine();
		Console.WriteLine("Số phần tử trong Stack sau khi xóa: {0}", myStack.Count);

        Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 04 PNG

5. Phương thức Peek() trong Stack C#

Phương thức Peek() trả về item cuối cùng trong Stack nhưng không loại bỏ nó khỏi Stack.

Nếu Stack trống thì nó trả về InvalidOperationException, vì vậy hãy luôn kiểm tra số phần tử trong ngăn xếp trước khi gọi phương thức Peek().

using System;
using System.Collections;		
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Stack myStack = new Stack();
		myStack.Push(1);
		myStack.Push(2);
		myStack.Push(3);
		myStack.Push(4);
		
		Console.WriteLine("\nSố phần tử trong Stack trước khi dùng Peek(): {0}", myStack.Count);
		//xóa một phần tử trên cùng trong Stack
        Console.WriteLine("Phần tử trên cùng trong Stack: {0}",myStack.Peek());
		
		Console.WriteLine();
		Console.WriteLine("Số phần tử trong Stack sau khi dùng Peek(): {0}", myStack.Count);

        Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
	}
}

Kết quả:

stack 05 PNG

6. Phương thức Contains() trong Stack

Phương thức Contains() kiểm tra một item có tồn tại trong Stack hay không. Nếu tồn tại nó thì trả về true, nếu không thì trả về false.

using System;
using System.Collections.Generic;
					
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Stack<int> myStack = new Stack<int>();
		myStack.Push(1);
		myStack.Push(2);
		myStack.Push(3);
		myStack.Push(4);
		
		Console.WriteLine(myStack.Contains(2));// ->> true 
		Console.WriteLine(myStack.Contains(10));// -> false

        Console.WriteLine("\n\n---------------------------------");
		Console.WriteLine("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net"); 
	}
}

Kết quả:

stack 06 PNG

7. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm Stack là gì? Các đặc điểm, thuộc tính, phương thức của Stack, cùng với đó là các thao tác với nó. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó thành thạo nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Cách nối hai mảng trong C# bằng hai cách khác nhau

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong C#

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ..

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình kiểm tra giá x có tồn ...

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số nhỏ nhất và số lớn…

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Cách tính căn bậc hai trong C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai…

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn…

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Cách tìm ước số của một số nguyên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ...

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Cách kiểm tra số chính phương trong C#

Trước đi vào viết chương trình, các bạn cùng ...

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm ...

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần ...

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính ...

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C#

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để chuyển ..

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các…

Top