BÀI TẬP C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập C#

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Bài tập C#, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Bài tập C#.

+BÀI TẬP C#
1 Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#
2 In dãy số Fibonacci trong C#
3 Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#
4 Kiểm tra số đối xứng trong C# (Palindrome)
5 Cách đảo ngược một số và một chuỗi trong C#
6 Cách kiểm tra số Armstrong trong C#
7 Cách tính giai thừa của một số trong C#
8 Cách tính tổng các chữ số của một số trong C#
9 Cách chuyển đổi thập phân sang nhị phân trong C#
10 Cách chuyển đổi nhị phân sang thập phân trong C#
11 Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi trong C#
12 Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#
13 Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#
14 Cách xóa phần tử trùng lặp khỏi mảng trong C#
15 Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong C#
16 Cách tính chu vi và diện tích hình tròn trong C#
17 Cách tính chu vi và diện tích hình tam giác trong C#
18 Cách đếm số chữ số của một số nguyên trong C#
19 Cách tính tổng các số chẵn từ 1 đến N trong C#
20 Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#
21 Cách in ra hình tam giác ký tự * trong C#
22 Sắp xếp nổi bọt trong C# (Bubble Sort)
23 Sắp xếp trộn trong C# (Merge Sort)
24 Cách cộng hai số trong C# được nhập từ bàn phím
25 Chương trình kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong C#
26 Cách kiểm tra năm nhuận trong C#
27 Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#
28 Cách xóa khoảng trắng một chuỗi trong C#
29 Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Bài xem nhiều

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

C là ngôn ngữ rất khó tính, bạn không thể gán dữ liệu kiểu float…

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Trong bài này mình sẽ trình bày thuật toán để kiểm tra một số có…

Lệnh cin và cout trong C++

Lệnh cin và cout trong C++

Thư viện nhập xuất trong C cũng như rong C++ có tên là iostream.h, vì…

Lệnh read và readln trong Pascal

Lệnh read và readln trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai lệnh dùng để đọc dữ liệu,…

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa trong Pascal là danh sách những từ khóa mà bạn không được…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng…

Cách khai báo biến trong C++

Cách khai báo biến trong C++

C++ là một ngôn ngữ bậc trung nằm giữa bậc cao và bậc thấp, nó…

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Để bắt đầu tìm hiểu C++ thì bắt buộc bạn phải hiểu hai khái niệm…

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thuật toán tính…

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Chúng ta sẽ quản lý sinh viên với các thông tin cần thiết và các…

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Cấu trúc lệnh if else trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh if else trong C++ (có bài tập thực hành)

Trong ngôn ngữ C++ cũng như các ngôn ngữ lập trình khác như JAVA, C#,…

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Hàm trong C++ là tập hợp nhiều câu lệnh để thực hiện một chức năng…

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For .. Do trong…

Các kiểu dữ liệu trong C++ và cách khai báo

Các kiểu dữ liệu trong C++ và cách khai báo

Thông thường chúng ta chia ra làm hai loại kiểu dữ liệu đó là chữ…

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã…

Lệnh If .. Then trong Pascal

Lệnh If .. Then trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh rẻ nhánh if .. then trong Pascal,…

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong C++

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Top