BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số hoàn hảo trong C#. Đây là một trong các dạng số đặc biệt trong toán học, hãy cùng mình tìm hiểu về nó trước đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số hoàn hảo là một số nguyên dương lớn hơn 0 và có tổng các ước số (ngoại trừ số đó) bằng chính nó.

Ví dụ:

 • Số 6 là số hoản hảo vì ước số của 6 trừ chính nó là 1, 2, 3 và tổng các ước số bằng 6.
 • Số 8 không phải là số hoàn hảo vì ước số của 8 trừ chính nó là 1, 2, 4 và tổng các ước số là 7.

Vậy làm thế nào để viết một chương trình kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo hay không, hãy cùng mình thực hiện trong ngôn ngữ lập trình C# nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo hay không trong C#

Để kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo hay không, việc đầu tiên chúng ta cần yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm tra.

Sau đó sử dụng vòng lặp for để tính tổng các ước số của số a đó (trừ chính nó). So sánh tổng với số a ban đầu, nếu bằng nhau thì là số hoàn hảo, ngược lại thì không phải là số hoàn hảo.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a là số cần kiểm tra và sum là tổng các ước số
      int a, sum = 0;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số cần kiểm tra
      Console.Write("\n Nhap vao so can kiem tra: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp for để lặp và tính tỏng các ước số của a
      //vì ước số trừ chính nó luôn luôn nhỏ hơn 1/2 số đó
      for(int i = 1; i <= a/2; i++)
      {
        if(a % i == 0)
        {
          sum += i;
        }
      }
      //sau khi tính tổng, ta so sánh với số a ban đầu
      //nếu bằng thi đó là số hoàn hảo
      if(sum == a)
      {
        Console.WriteLine("\n {0} la so hoan hao.", a);
      }
      //ngược lại không bằng thì không phải là số hoàn hảo
      else
      {
        Console.WriteLine("\n {0} khong phai la so hoan hao.", a);
      }

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai33 01 png

Xuất các số hoàn hảo trong mảng C#

Để xuất các số hoàn hảo có trong một mảng, ta cần tạo một hàm ktraSoHH() với tham số truyền vào là một số nguyên a. Trong hàm này ta xử lý xem số truyền vào có phải là số hoàn hảo hay không, nếu phải trả về true, ngược lại trả về false.

//Tạo hàm kiểm tra số hoàn hảo với tham số truyền vào là một số nguyen a
static bool ktraSoHH(int a)
{
  int sum = 0;
  for (int i = 1; i <= a / 2; i++)
  {
    if (a % i == 0)
      //tổng các ước số của a
      sum += i;
  }
  if (sum == a) return true;
  return false;
}

Sau đó yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử và các giá trị cho phần tử trong mảng. Sử dụng vòng lặp for để lặp và gọi hàm ktraSoHH() kiểm tra từng phần tử đó. Nếu là số hoàn hảo thì hiển thị ra màn hình, ngược lại thì không hiển thị.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    //Tạo hàm kiểm tra số hoàn hảo với tham số truyền vào là một số nguyen a
    static bool ktraSoHH(int a)
    {
      int sum = 0;
      for (int i = 1; i <= a / 2; i++)
      {
        if (a % i == 0)
          //tổng các ước số của a
          sum += i;
      }
      if (sum == a) return true;
      return false;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
      //sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
      Console.Write("\n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
      int[] arr = new int[n];

      //sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Console.Write(" Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
        arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      //sử dụng vòng lặp for lặp từng phần tử trong mảng,
      //mỗi lần lặp ta gọi hàm kiểm tra số ngueyen tố để kiểm tra phần tử đó, nếu là số hoàn hảo thì hiển thị ra màn hình.
      Console.Write("\n Cac so hoan hao co trong mang la: ");
      for(int i = 1; i < n; i++)
      {
        if (ktraSoHH(arr[i]))
        {
          Console.Write(arr[i] + " ");
        }
      }

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả: ta sẽ được các số hoản hảo có trong mảng.

bai33 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra một số có phải là số hoàn hảo hay không trong C# và xuất các số hoàn hảo trong mảng. Đây là dạng bài tập cơ bản giúp các bạn rèn luyện tính logic khi viết thuật toán. Hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top