BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách hoán đổi giá trị hai biến trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách hoán đổi hai biến trong C#. Hai biến này có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi, ví dụ ta có số a = 5 và b = 8 thì sau khi hoán đổi thì a = 8 và b = 5.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hoán đổi hai số sử dụng biến thứ ba trong C#

Trong chương trình sau, mình sẽ khai báo và sử dụng một biến thứ ba là temp, có cùng kiểu dữ liệu với hai số number1 và number2. Giả sử number1 = 10 và number2 = 20.

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết thuật toán để hoán đổi, gán temp = number1 (temp = 10). Tiếp tục gán number1 = number2 (number1 = 20) và cuối cùng là number2 = temp (number2 = 10).

Khi đó chúng ta chỉ việc hiển thị hai số number1 và number2 ra màn hình là xong.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo ba biến number1, number2 và temp
      int number1 = 10, number2 = 20, temp = 0;
      //hiển thị hai số trước khi hoán đổi
      Console.WriteLine($"Truoc khi hoan doi: number1= {number1}, number2 = {number2}");
      temp = number1; //temp = 10
      number1 = number2; //number1 = 20   
      number2 = temp; //number2 = 10  
      Console.WriteLine($"Sau khi hoan doi: number1= {number1}, number2 = {number2}");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai1 01 png

2. Hoán đổi hai số không sử dụng biến thứ ba trong C#

Để hoán đổi hai số không sử dụng biến thứ ba thì ta có thể thực hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng hai toán tử "+" và "-", cách thứ hai là sử dụng hai toán từ "*" và "/". Trong phần này mình sẽ thực hiện cả hai cách để các bạn có thể so sánh nhé.

Hoán đổi hai số sử dụng toán tử "+" và "-"

Giả sử ta có hai biến number1 = 10 và number2 = 20, khi đó thuật toán để hoán đổi hai số sẽ được thực hiện như sau:

 1. number1 = number1 + number2 (khi đó number1 sẽ là 10 + 20 = 30).
 2. number2 = number1 - number2 (khi đó number2 sẽ là 30 - 20 = 10).
 3. number1 = number1 - number2 (khi đó number1 sẽ là 30 - 10 - 20).

Như vậy sau khi hoán đổi thì ta thấy number1 = 20 và number2 = 10, kết quả đã được hoán đổi so với kết quả ban đầu là number1 = 10 và number2 = 20.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("-------------- Hoan doi hai so su dung toan tu + va - --------------");
      //khai báo hai biến number1, number2
      int number1 = 10, number2 = 20;
      //hiển thị hai số trước khi hoán đổi
      Console.WriteLine($"Truoc khi hoan doi: number1= {number1}, number2 = {number2}");
      number1 = number1 + number2; // number1 = 30 (10 + 20)   
      number2 = number1 - number2; // number2 = 10 (30-20)   
      number1 = number1 - number2; // number1 = 20 (30-10)  
      Console.WriteLine($"Sau khi hoan doi: number1= {number1}, number2 = {number2}");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai1 02 png

Hoán đổi hai số sử dụng toán tử "*" và "/"

Tương tự như vây, ta cũng sẽ thực hiện hoán đổi hai số bằng toán tử "*" và "/".

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("-------------- Hoan doi hai so su dung toan tu * va / --------------");
      //khai báo hai biến number1, number2
      int number1 = 10, number2 = 20;
      //hiển thị hai số trước khi hoán đổi
      Console.WriteLine($"Truoc khi hoan doi: number1= {number1}, number2 = {number2}");
      number1 = number1 * number2; // number1 = 200 (10 * 20)   
      number2 = number1 / number2; // number2 = 10 (200 / 20)   
      number1 = number1 / number2; // number1 = 20 (200 / 10)  
      Console.WriteLine($"Sau khi hoan doi: number1= {number1}, number2 = {number2}");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai1 03 png

3. Hoán đổi hai chuỗi trong C#

Trong phần này mình sẽ thực hiện chương trình để hoán đổi hai chuỗi có sẵn là name1 và name2. Việc hoán đổi hai chuỗi nó cũng khá giống với hoán đổi hai số, các bạn cùng xem đoạn code dưới đây để hiểu hơn.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string name1 = "Freetuts.net", name2 = "Tutorials";
      Console.WriteLine($"Truoc khi hoan doi: name1 = {name1}, name2 = {name2}");
      // Bước 1: gộp hai chuỗi thành một chuỗi và lưu nó vào chuỗi thứ nhất
      name1 = name1 + name2;
      //Bước 2: sử dụng phương thức substring để tách chuỗi dựa vào độ dài của hai chuỗi
      name2 = name1.Substring(0, name1.Length - name2.Length);
      //Bước 3: tương tự như vậy ta cũng sủ dụng phương thức substring() để tách chuỗi thứ nhất
      name1 = name1.Substring(name2.Length);
      Console.WriteLine($"Sau khi hoan doi: name1 = {name1}, name2 = {name2}");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai1 04 png

Trên đây là các cách đẻ hoán đổi hai số hoặc hai chuỗi khác nhau, tuy đây là bài tập đơn giản nhưng rất quan trong. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để thành thạo nó nhé, chúc các bạn thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top