BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách làm tròn số trong C# bằng hàm Math.Round

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tròn số trong C#. Đây là một vấn đề thường gặp khi làm việc với các con số, nhất là trong các bài toán liên quan đế tính toán.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện làm tròn số theo nhiều cách khác nhau để các bạn có thể tham khảo và so sánh. Cụ thể có làm tròn số tùy ý, làm tròn lên, làm tròn xuống, ....

Làm tròn với số thập phân tùy ý trong C#

Để làm tròn với số thập phân tùy ý, ta sử dụng hàm Math.Round() trong thư viện Math.

Math.Round(a, b)

Trong đó: a là số cần làm tròn và b là số chữ số thập phân muốn làm tròn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: Math.Round(10.4531, 2), khi đó 10.4531 là số cần làm tròn và làm tròn lên 2 chữ số. Như vậy kết quả sẽ là 10.45.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a, b, c là các số cần làm trong
      double a, b, c;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số cần làm tròn
      Console.Write("\n Nhap vao so thu nhat: ");
      a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu hai: ");
      b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu ba: ");
      c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      //hiển thị các số sau khi đã làm tròn
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron hai chu so thap phan la: {1}",a , Math.Round(a,2));
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron ba chu so thap phan la: {1}", b , Math.Round(b,3));
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron bon chu so thap phan la: {1}", c , Math.Round(c,4));

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai37 02 png

Làm tròn không phần thập phân trong C#

Để làm tròn không cần phần thập phân, ta cũng sẽ sử dụng hàm Math.Round() nhưng thay đổi một chút là không điền số chữ số thập phân nữa.

Round(a), trong đó a là số cần làm tròn

Ví dụ:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a, b, c là các số cần làm trong
      double a, b, c;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số cần làm tròn
      Console.Write("\n Nhap vao so thu nhat: ");
      a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu hai: ");
      b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu ba: ");
      c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      //hiển thị các số sau khi đã làm tròn
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron la: {1}",a , Math.Round(a));
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron la: {1}",b , Math.Round(b));
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron la: {1}",c , Math.Round(c));

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai37 01 png

Làm tròn xuống trong C#

Để làm tròn xuống trong C#, ta sử dụng hàm Math.Floor() với một tham sô truyền vào.

Math.Floor(a), trong đó a là số cần làm tròn

Ví dụ:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a, b, c là các số cần làm trong
      double a, b, c;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số cần làm tròn
      Console.Write("\n Nhap vao so thu nhat: ");
      a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu hai: ");
      b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu ba: ");
      c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      //hiển thị các số sau khi đã làm tròn
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron xuong la: {1}",a , Math.Floor(a));
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron xuong la: {1}", b , Math.Floor(b));
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron xuong la: {1}", c , Math.Floor(c));

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai37 03 png

Làm tròn lên trong C#

Để làm trong lên trong C#, ta sử dụng hàm Math.Ceiling() với một tham số truyền vào.

Math.Ceiling(a), trong đó a là số cần làm tròn

Ví dụ:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a, b, c là các số cần làm trong
      double a, b, c;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số cần làm tròn
      Console.Write("\n Nhap vao so thu nhat: ");
      a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu hai: ");
      b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so thu ba: ");
      c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      //hiển thị các số sau khi đã làm tròn
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron len la: {1}",a , Math.Ceiling(a));
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron len la: {1}", b , Math.Ceiling(b));
      Console.WriteLine("\n So {0} sau khi lam tron len la: {1}", c , Math.Ceiling(c));

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai37 04 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các chương trình làm tròn số trong C#. Đây là các kiến thức rất quan trọng trong lập trình, vì vậy các bạn hãy nhớ kỹ nó nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top