BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# cực dễ

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm số lớn nhất trong mảng C#. Đây là một dạng bài tập cơ bản khi làm quen với mảng trong C#, các bạn cần biết cách nhập, xuất và thao tác với mảng mới có thể làm được.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tìm số lớn nhất trong mảng. Chương trình thứ nhất sẽ tìm số lớn nhất của mảng có sẵn và chương trình hai sẽ do người dùng nhập vào mảng đó.

Tìm số lớn nhất của mảng đã khởi tạo sẵn trong C#

Đầu tiên ta cần khai báo và khởi tạo một mảng các số thực double. Sau đó sử dụng vòng lặp for để hiển thị các phần tử ra màn hình.

Tiếp đến ta khai báo một biến max rồi gán giá trị của phần từ đầu tiên cho nó. Sở dĩ làm như vậy là lát nữa ta sẽ sử dụng max để so sánh với các phần tử còn lại trong mảng và tìm ra số lớn nhất.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

//khai báo và gán giá trị đầu tiên trong mảng cho biến max
//biến này đưuọc dùng để so sánh với các phần tư khác trong mảng để tìm ra phần tử lớn nhất
double max = arr[0];

Bây giờ chỉ cần sử dụng vòng lặp for để lặp từ đầu đến cuối mảng, mỗi lần lặp ta so sánh giá trị của phần tử với max. Kết thúc vòng lặp ta được max chính là giá trị lớn nhất trong mảng

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //khai báo một mảng arr kiểu int với số phần tử là n được nhập ở trên
      double[] arr = { 12.3, -4, 10, 4.24, 2, 71, -2, -6 };
      //sử dụng vòng lặp for để hiển thị các phần tử trong mảng ra màn hình
      Console.Write("\n Cac phan tu trong mang la: ");
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Console.Write(arr[i] + " ");
      }
      //khai báo và gán giá trị đầu tiên trong mảng cho biến max
      //biến này đưuọc dùng để so sánh với các phần tư khác trong mảng để tìm ra phần tử lớn nhất
      double max = arr[0];
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từ đầu đén cuối mảng
      //mỗi lần lặp so sánh phần tử đó với max, nếu số đó lớn hơn max thì gán cho max
      for(int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        if (max < arr[i])
          max = arr[i];
      }
      //cứ như vậy cho đến cuối mảng thì ta được max chính là phần tử lớn nhất trong mảng
      Console.WriteLine("\n\n So lon nhat trong mang la: {0}", max);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai42 01 png

Tìm số lớn nhất của mảng được nhập từ bàn phím trong C#

Việc tím số lớn nhất trong mảng được nhập từ bàn phím cũng được thực hiện tương tự. Tuy nhiên ta cần phải yêu cầu người dùng nhập vào một mảng. Cụ thể là nhập vào số lượng phần tử của mảng và các giá trị cho phần tử trong mảng.

Dưới đây là chương trình mình đã viết sẵn, bên trong có viết chú thích rõ ràng, các bạn có thể tham khảo nhé !!!

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
      //sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
      Console.Write("\n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
      int[] arr = new int[n];
      //sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
      for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Console.Write("\n Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
        arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      //sử dụng vòng lặp for để hiển thị các phần tử trong mảng ra màn hình
      Console.Write("\n Cac phan tu trong mang la: ");
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write(arr[i] + " ");
      }
      //khai báo và gán giá trị đầu tiên trong mảng cho biến max
      //biến này đưuọc dùng để so sánh với các phần tư khác trong mảng để tìm ra phần tử lớn nhất
      int max = arr[0];
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từ đầu đén cuối mảng
      //mỗi lần lặp so sánh phần tử đó với max, nếu số đó lớn hơn max thì gán cho max
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        if (max < arr[i])
          max = arr[i];
      }
      //cứ như vậy cho đến cuối mảng thì ta được max chính là phần tử lớn nhất trong mảng
      Console.WriteLine("\n\n So lon nhat trong mang la: {0}", max);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai42 02 png

Như vây là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số lớn nhất trong mảng C#. Đây là dạng bài tập để làm quen với mảng một chiều trong C#, hãy luyện tập thật nhiều nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top