BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số nguyên tố trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không trong C#. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ nào, vì đây là kiến thức cơ bản và là nền tảng để bắt đầu một ngôn ngữ mới.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số nguyên tố là gì và cách kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không. Sau đó là in các số nguyên tố trong một phạm vi nhất định được nhập từ người dùng.

1. Số nguyên tố là gì?

Như các bạn đã học ở toán phổ thông thì số nguyên tố được hiểu theo một cách đơn giản, là số mà chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... Như các bạn thấy thì các số này chỉ chia hết cho 1 và chính nó, ngoài ra nó không chia hết cho bất kỳ số nào khác nữa.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dựa vào định nghĩa của nó, ta sẽ đi viết thuật toán số nguyên tố để giải bải toán này nhé.

2. Kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không trong C#

Để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không thì ta cần xác định được đó là số nào. Vì vậy tốt nhất sẽ sử dụng hàm ReadLine() để yêu cầu người dùng nhập vào một số, sau đó kiểm tra số đó.

 Console.Write("Nhap vao mot so: ");
 int number = int.Parse(Console.ReadLine());

Bây giờ ta sẽ viết thuật toán để kiểm tra số vừa được nhập vào là number có phải là số nguyên tố hay không. Theo định nghĩa thì số nguyên tố bắt đầu từ 2, vậy nên ta cần xét điều kiện nếu number < 2 thì không phải số nguyên tố. Ta chỉ kiểm tra các số lớn hơn 2 mà thôi.

if (number < 2)
{
  IsPrime = false;
}

Sử dụng vòng lặp for để lặp các số từ 2 đến number/2, bởi vì một số nếu không chia hết cho một nữa của nó thì nghĩa là không chia hết cho số đó. Ví du: số 9 một nữa của nó là 4 (9 / 2 = 4), thì ta chỉ cần kiểm tra 2, 3, 4 mà thôi, còn các số 5, 6, 7, 8 chắc chắc 9 sẽ không chia hết.

for (int i = 2; i < number / 2; i++)
{
   if (number % i == 0)
   {
     IsPrime = false;
     break;
   }
}

Cuối cùng chỉ cần hiển thị thông báo số vừa nhập có phải là số nguyên tố hay không.

if (IsPrime)
{
   Console.Write($"{number} la so nguyen to.");
}
else
{
   Console.Write($"{number} khong phai so nguyen to.");
}

Full code:

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot so: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      bool IsPrime = true;
      if (number < 2)
      {
        IsPrime = false;
      }
      for (int i = 2; i < number / 2; i++)
      {
        if (number % i == 0)
        {
          IsPrime = false;
          break;
        }
      }
      if (IsPrime)
      {
        Console.Write($"{number} la so nguyen to.");
      }
      else
      {
        Console.Write($"{number} khong phai so nguyen to.");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai3 02 png

3. In các số nguyên tố trong một phạm vi nhất định trong C#

Tương tự như việc kiểm tra số nguyên tố, chỉ cần sử dụng thêm một vòng lặp for để lặp và hiển thị các số nguyên tố mà thôi. Cụ thể như sau:

 • Yêu cầu người dùng nhập vào hai số bắt đầu và kết thúc.
 • Vòng lặp for thứ nhất lặp từ số bắt đầu đến số kết thúc với bước nhảy i++.
 • Vòng lặp thứ hai là vòng lặp tương tự như phần kiểm tra số nguyên tố, dùng để kiểm tra số nguyển tố.
 • Hiển thị các số nguyên tố ra màn hình trong vòng lặp for thứ nhất.
using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so bat dau: ");
      int startNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap vao so ket thuc: ");
      int endNumber = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Cac so nguyen to tu {startNumber} den {endNumber} la: ");
      for (int i = startNumber; i <= endNumber; i++)
      {
        int counter = 0;
        for (int j = 2; j <= i / 2; j++)
        {
          if (i % j == 0)
          {
            counter++;
            break;
          }
        }

        if (counter == 0 && i != 1)
        {
          Console.Write("{0} ", i);
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai3 01 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số nguyên tố và hiển thị các số nguyên tố trong một phạm vi nhất định. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều với các cách khác nhau nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top