BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C#. Đây là một trong các bài tập cơ bản khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện các chương trình để viết hoa ký từ đầu với các cách khác nhau để các bạn so sánh. Bắt đầu thôi nào !!!

Viết hoa ký tự đầu tiên của một chữ có sẵn trong C#

Đầu tiên ta cần khai báo và khởi tạo một biến kiểu string, sau đó hiển thị chuỗi ban đầu ra màn hình để so sánh.

Tiếp đến sử dụng phương thức SubString() để tách chuỗi thành hai phần. Một phần là ký tự đầu tiên để in hoa, phần thứ hai là các ký tự còn lại trong chuỗi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sử dụng phương thức ToUpper() để in hoa phần đầu tiên, sau đó gộp chung với phần thứ hai. Ta được kết quả là một chuỗi đã in hoa ký tự đầu tiên.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến str kiểu chuỗi
      string str = "freetuts.net";
      Console.WriteLine("\n Chuoi ban dau: " + str);
      //sử dụng phương thức substring() để tách chuỗi ban đầu thành hai phần.
      //một phần chưa ký tự đầu tiên, một phần chứa các ký tự còn lại
      string str1 = str.Substring(0, 1);
      string str2 = str.Substring(1);
      //sử dụng phương thức ToUpper() để in hoa ký tự đầu tiên, tức là str1
      str1 = str1.ToUpper();
      //sau đó cộng hai chuỗi str1 và str2 lại với nhau để đưuọc kết quả
      str = str1 + str2;
      //hiển thị kết quả ra màn hình
      Console.WriteLine("\n Chuoi sau khi chuyen doi: " + str);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai29 02 png

Viết hoa ký tự đầu tiên của các chữ trong một chuỗi trong C#

Để in hoa ký tự đầu tiên của một chuỗi bao gồm nhiều chữ cái thì ta không thể áp dụng thủ công để tách được. Thay vào đó ta sẽ chuyển đổi chuỗi thành một mảng Array, sau đó thực hiện in hoa ký tự đầu tiên của từng phần tử trong mảng.

Điều nay giúp nhanh hơn rất nhiều và tốn ít bộ nhớ hơn.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo một biến message kiểu string
      string message = "";
      //yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi từ bàn phím
      Console.Write("\n Nhap vao mot chuoi: ");
      message = Console.ReadLine();

      //khai báo một mảng kiểu char sau đó sử dụng phuonge thức ToCharArray() để chuyển đổi chuỗi message thành kiểu mảng char
      char[] charArray = message.ToCharArray();
      bool foundSpace = true;
      //hiển thị chuỗi ban đầu
      Console.WriteLine("\n Chuoi ban dau: " + message);
      //sử dụng vòng lặp for lặp từng phần tử trong mảng
      for (int i = 0; i < charArray.Length; i++)
      {
        //sử dụng phương thức IsLetter() để kiểm tra từng phần tử có phải là một chữ cái
        if (Char.IsLetter(charArray[i]))
        {
          if (foundSpace)
          {
            //nếu phải thì sử dụng phương thức ToUpper() để in hoa ký tự đầu
            charArray[i] = Char.ToUpper(charArray[i]);
            foundSpace = false;
          }
        }
        else
        {
          foundSpace = true;
        }
      }
      //chuyển đổi kiểu mảng char thàng string
      message = new string(charArray);
      //hiển thị chuỗi đã chuyển đổi ra màn hình
      Console.WriteLine("\n chuoi sau khi chuyen doi: " + message);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai29 01 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình viết hoa ký tự đầu tiên trong C#. Các bạn hãy áp dụng các kiến thức cơ bản ở trên để làm các bài tập phức tạp hơn, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top