BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đảo ngược các phần tử trong mảng C#. Đây là bài tập cơ bản giúp các bạn làm quen với mảng một chiều trong C#.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện một chương trình nhận các giá trị của các phần tử trong mảng từ người dùng. Sau đó thực hiện đảo ngược vị trí các phần tử đó rồi hiển thị ra màn hình.

Đảo ngược các phần tử trong mảng C#

Để có thể đảo ngược các vị trị, đầu tiên ta cần nhập vào các giá trị cho phần tử trong mảng. Tạo một biến n kiểu số nguyên và yêu cầu người dùng nhập vào số phần tử của mảng.

Tiếp đến sử dụng vòng lặp for lặp từ 0 đến n, mỗi lần lặp ta thêm một phần tử vào mảng (giá trị này do người dùng nhập).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

//khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
//sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
Console.Write("\n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
//khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
int[] arr = new int[n];
//khai báo các biến i, j, temp
int i = 0, j = 0, temp;

//sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
for (i = 0; i < arr.Length; i++)
{
  Console.Write(" Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
  arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}

Sau đó áp dụng thuật toán đảo ngược để đảo ngược các phần tử.

//thuật toán đảo ngược sử dụng biến tạm là temp
j = i - 1;
i = 0;
while (i < j)
{
  temp = arr[i];
  arr[i] = arr[j];
  arr[j] = temp;
  i++;
  j--;
}

Cuối cùng sử dụng vòng lặp for để in các phần tử trong mảng ra màn hình console.

//sau khi đảo ngược sử dụng vòng lặp for để in các phần tử ra màn hình
Console.Write("\n Mang sau khi dao nguoc: ");
for (i = 0; i < n; i++)
{
  Console.Write(arr[i] + " ");
}

Full code:

using System;
using System.Collections;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến n kiểu int là số phần tử của mảng.
      //sau đó yêu cầu người dùng nhập giá trị cho n
      Console.Write("\n Nhap vao so phan tu cua mang: ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //khai báo một mảng arr kiểu double với số phần tử là n được nhập ở trên
      int[] arr = new int[n];
      //khai báo các biến i, j, temp
      int i = 0, j = 0, temp;

      //sử dụng vòng lặp for để lặp và yêu cầu người dùng nhập vào từng giá trị cho từng phần tử
      for (i = 0; i < arr.Length; i++)
      {
        Console.Write(" Nhap vao gia tri cho phan tu thu {0}: ", i + 1);
        arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      //thuật toán đảo ngược sử dụng biến tạm là temp
      j = i - 1;
      i = 0;
      while(i < j)
      {
        temp = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = temp;
        i++;
        j--;
      }
      //sau khi đảo ngược sử dụng vòng lặp for để in các phần tử ra màn hình
      Console.Write("\n Mang sau khi dao nguoc: ");
      for(i = 0; i < n;i++)
      {
        Console.Write(arr[i] + " ");
      }

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai32 01 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đảo ngước các phần tử trong mảng C#. Đây là bài tập cơ bản về mảng vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó một cách thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top