BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo các số ngẫu nhiên (random) trong C#. Đây là dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu học ngôn ngữ lập trình nào đó nói chung và C# nói riêng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tạo các số ngẫu nhiên. Chương trình đầu tiên sẽ tạo các số ngẫu nhiên từ 1 đến một số nào đó. Chương trình thứ hai sẽ tạo các số ngẫu nhiên trong một khoảng nhất định do người dùng nhập.

Tạo các số ngẫu nhiên trong C#

Để tạo các số ngẫu nhiên trong C#, khai báo và sử dụng đối tượng Random. Đây là một đối tượng cho phép chúng ta tạo số ngẫu nhiên với giới hạn là số được nhập vào.

Random random = new Random();
random.Next(a);

Trong đó a là giới hạn của các số random, các số được tạo ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến a.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để có thể tạo các số ngẫu nhiên mà số lượng được nhập bởi người dùng, ta sử dụng vòng lặp for để lặp và tạo.

//sử dụng vòng lặp for để lặp từ 1 đến số a, tức là hiển thị a số random
for(int i = 1; i <= a; i++)
{
   //sử dụng random.Next(b) để hiển thị các số ngẫu nhiên giới hạn là b
   Console.Write(random.Next(b) + " ");
}

Full code:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a là số lượng các số cần radom và biến b là giới hạn các số random
      int a, b;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số a và số b
      Console.Write("\n Nhap vao so luong so can random: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao gioi han cua so random: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      //khai báo đối tượng Random
      Random random = new Random();
      //hiển thị các số random
      Console.Write("\n Cac so random la: ");
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từ 1 đến số a, tức là hiển thị a số random
      for(int i = 1; i <= a; i++)
      {
        //sử dụng random.Next(b) để hiển thị các số ngẫu nhiên giới hạn là b
        Console.Write(random.Next(b) + " ");
      }
      
      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai39 01 png

Tạo các số ngẫu nhiên trong một khoảng nhất định trong C#

Để tạo các số ngẫu nhiên trong một khoảng nhất định do người dùng nhập ta chỉ cần xử lý thêm một chút là xong.

Giả sử ta có số bắt đầu là b và số kết thúc là c. Khi đó các số ngẫu nhiên trong khoảng b -> c được xử lý như sau:

random.Next(c - (b - 1)) + b

Ví dụ:

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến a là số lượng các số cần radom và biến b là số bắt đầu, c là số kết thúc
      int a, b, c;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số a và số b
      Console.Write("\n Nhap vao so luong so can random: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so bat dau: ");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so ket thuc: ");
      c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      //khai báo đối tượng Random
      Random random = new Random();
      //hiển thị các số random
      Console.Write("\n Cac so random la: ");
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từ 1 đến số a, tức là hiển thị a số random
      for(int i = 1; i <= a; i++)
      {
        //tạo các số ngẫu nhiên từ b -> c
        Console.Write((random.Next(c - (b - 1)) + b) + " ");
      }
      
      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai39 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tạo các số ngẫu nhiên trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để có thể sử dụng nó một cách thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top