BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#. Đây là một dạng bài tập cơ bản áp dụng các toán tử trong lập trình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng cách cách khác nhau để các bạn có thể so sánh nhé.

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia có sẵn trong C#

Trong chương trình này, mình thực hiện khai báo và khởi tạo hai biến soBiChia soChia kiểu số nguyên int. Tiếp đến dùng toán tử "%" để tính phần dư và toán tử "/" để tính phần nguyên.

Sau đó sử dụng Console.WriteLine() để hiển thị kết quả ra màn hình bao gồm cả phần nguyên và phần dư.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo hai biến số bị chia va số chia
      int soBiChia = 10;
      int soChia = 3;
      //hiển thị phép tính là phép chia giữa hai số
      Console.WriteLine("\n Tinh: {0} / {1} = ?", soBiChia, soChia);
      //tinh phần dư của phép chia bằng toán toán tử %
      int phanDu = soBiChia % soChia;
      //tính phần nguyên của phép chia bằng toán tử /
      int phanNguyen = soBiChia / soChia;
      //hiển thị kết quả ra màn hình console bao gồm phần nguyên và phần dư
      Console.WriteLine("\n Phan nguyen cua phep chia la: " + phanNguyen);
      Console.WriteLine("\n Phan du cua phep chia la: " + phanDu);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai27 01 png

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia nhập từ bàn phím trong C#

Tương tự như chương trình 1, ở đây chỉ cần yêu cầu người dùng nhập vào số bị chia và số chia thay vì khởi tạo sẵn.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo hai biến số bị chia va số chia
      int soBiChia;
      int soChia;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số bị chia và số chia
      Console.Write("\n Nhap vao so bi chia: ");
      soBiChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so chia: ");
      soChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //hiển thị phép tính là phép chia giữa hai số
      Console.WriteLine("\n Tinh: {0} / {1} = ?", soBiChia, soChia);
      //tinh phần dư của phép chia bằng toán toán tử %
      int phanDu = soBiChia % soChia;
      //tính phần nguyên của phép chia bằng toán tử /
      int phanNguyen = soBiChia / soChia;
      //hiển thị kết quả ra màn hình console bao gồm phần nguyên và phần dư
      Console.WriteLine("\n Phan nguyen cua phep chia la: " + phanNguyen);
      Console.WriteLine("\n Phan du cua phep chia la: " + phanDu);

      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai27 02 png

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia bằng cách sử dụng hàm trong C#

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo một hàm TimNguyenDu() với tham số truyền vào là hai số bị chia và số chia. Hàm này sử dụng toán tử "%" và "/" để tìm và hiển thị phần nguyên, phần dư ra màn hình console.

static void TimNguyenDu(int soBiChia, int soChia)
{
  //hiển thị phép tính là phép chia giữa hai số
  Console.WriteLine("\n Tinh: {0} / {1} = ?", soBiChia, soChia);
  //tinh phần dư của phép chia bằng toán toán tử %
  int phanDu = soBiChia % soChia;
  //tính phần nguyên của phép chia bằng toán tử /
  int phanNguyen = soBiChia / soChia;
  //hiển thị kết quả ra màn hình console bao gồm phần nguyên và phần dư
  Console.WriteLine("\n Phan nguyen cua phep chia la: " + phanNguyen);
  Console.WriteLine("\n Phan du cua phep chia la: " + phanDu);
}

Tiếp đến gọi hàm TimNguyenDu() vừa tạo ở trên ở hàm Main(), với tham số truyền vào là hai giá trị được nhập bởi người dùng.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void TimNguyenDu(int soBiChia, int soChia)
    {
      //hiển thị phép tính là phép chia giữa hai số
      Console.WriteLine("\n Tinh: {0} / {1} = ?", soBiChia, soChia);
      //tinh phần dư của phép chia bằng toán toán tử %
      int phanDu = soBiChia % soChia;
      //tính phần nguyên của phép chia bằng toán tử /
      int phanNguyen = soBiChia / soChia;
      //hiển thị kết quả ra màn hình console bao gồm phần nguyên và phần dư
      Console.WriteLine("\n Phan nguyen cua phep chia la: " + phanNguyen);
      Console.WriteLine("\n Phan du cua phep chia la: " + phanDu);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo hai biến số bị chia va số chia
      int soBiChia;
      int soChia;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số bị chia và số chia
      Console.Write("\n Nhap vao so bi chia: ");
      soBiChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("\n Nhap vao so chia: ");
      soChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //gọi hàm TimNguyenDu() vừa tạo ở trên để tìm phần nguyên và phần dư
      TimNguyenDu(soBiChia, soChia);
      Console.WriteLine("\n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai27 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#. Đây là bài tập cơ bản giúp các bạn luyện tập các kiến thức căn bản, hãy áp dụng có ở các bài tập phức tạp hơn nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top