BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tính tổng các số lẻ từ 1 đến N trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng các lẻ chẵn từ 1 đến N trong C#. Đây là bài tập áp dụng kiến thức về vòng lặp while, for và điều kiện if trong C#.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đi vào viết chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu qua số lẻ là gì và cách để kiểm tra một số có phải số lẻ hay không.

Số lẻ là số chia cho 2 và dư 1, ví dụ: 1, 3, 5, 7, ... .

Vậy làm thế nào để kiểm tra được số nào là số lẻ, đơn giản ta chỉ cần sử dụng câu lệnh if, else để kiểm tra. Nếu number % 2 == 1 (nghĩa là chia cho 2 dư 1) thì number là số lẻ, ngược lại thì không phải là số lẻ.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

if(number % 2 == 1){
  //đây là số lẻ
}
else{
  //đây không phải là số lẻ
}

Để tính tổng được các số lẻ, ta sẽ sử dụng thêm vòng lặp for, hoặc vòng lặp while để lặp và tính tổng.

for(int i = 1; i <= number; i += 2){
  sum += i;
}

Hoặc:

while(i <= number){
  sum += i;
  i += 2;
}

1. Thuật toán tìm tổng các số lẻ

Bước 1: Khai báo một biến number và lưu giá trị giới hạn để tính tổng các số lẻ.

Bước 2: Khai bao biến sum để lưu kết quả của phép tính.

Bước 3: Thực hiện một vòng lặp for lặp từ i = 1 (số lẻ đầu tiên) đến i < number với bước nhảy là i += 2.

for(int i = 1; i <= number; i += 2){
  sum += i;
}

2. Tính tổng các số lẻ từ 1 đến n sử dụng vòng lặp for

Trong chương trình dưới đây mình sử dụng vòng lặp for để thực hiện lặp và tính tổng các số lẻ từ 1 đến n được nhập từ bàn phím.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến sum = 0 để lưu kết quả phép tính
      int sum = 0;
      //lấy đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao so number: ");
      int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp for để lặp và tính tổng các số lẻ từ i = 1 đến number
      Console.Write($"Cac so le tu 1 den {Number} la :");
      for(int i = 1; i <= Number; i += 2)
      {
        Console.Write(i + " ");
        sum += i;
      }
      //hiển thị sum ra màn hình
      Console.Write($"\nTong cac so le tu 1 den {Number} la : {sum}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai20 02 png

3. Tính tổng các số lẻ từ 1 đến n sử dụng vòng lặp while

Trong chương trình này mình sẽ sử dụng vòng lặp while để tính tổng các số lẻ từ 1 đến n. Việc này cũng tương tự như vòng lặp for, vì về cơ bản thì cả hai đều sử dụng để lặp và tính tổng.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo biến sum = 0 để lưu kết quả phép tính
      int sum = 0, i = 1;
      //lấy đầu vào từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao so number: ");
      int Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //sử dụng vòng lặp while để lặp và tính tổng các số lẻ từ i = 1 đến number
      Console.Write($"Cac so le tu 1 den {Number} la :");
      while(i <= Number)
      {
        Console.Write(i + " ");
        sum += i;
        i += 2;
      }
      //hiển thị sum ra màn hình
      Console.Write($"\nTong cac so le tu 1 den {Number} la : {sum}");
      Console.WriteLine("\n----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai20 01 png

Trên đây là hai chương trình tính tổng các số lẻ từ 1 đến n trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để rèn luyện nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top