BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số Armstrong trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra số Armstrong trong C#. Đây là một bài toán thường gặp khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi vào viết chương trình, ta cần biết số Armstrong là gì đã nhé. Số Armstrong là số mà tổng từng chữ số của nó lũy thừa với số chữ số bằng chính nó.

Giả sử ta có một số abc có 3 chữ số, khi đó số Armstrong được tính như sau: a ^ 3 + b ^ 3 + c ^ 3.

Ví dụ: số 370 có 3 chữ số, khi đó ta tính như sau (3 * 3 * 3 + 0 * 0 * 0 + 7 * 7 * 7 = 370). Khi đó 370 được gọi là số Armstrong, tương tự như vậy ta có các số Armstrong: 0, 1, 2, 3, 4, 153, 370, ...

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. Kiểm tra một số có phải số Armstrong trong C#

Để kiểm tra một số có phải số Armstrong hay không, mình thực hiện các bước như sau:

 • Lấy đầu vào, ở đây mình sẽ lấy đầu vào từ người dùng.
 • Lưu trữ số vừa nhập vào một biến tạm thời, biến này sẽ được sử dụng để tính toán.
 • Tính tổng các chữ số cũng như lưu trữ các chữ số vào một mảng.
 • Tính kết quả dựa vào khái niệm của số Armstrong.
 • So sánh kết quả tính được với số ban đầu. Nếu bằng nhau thì đó là số Armstrong, ngược lại thì không phải.
using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo các biến và mảng int để lưu trữ các chữ số
      int i = 0;
      int digitCount = 0;
      int[] digitArray = new int[10];
      double sum = 0;
      //lấy dữ liệu từ người dùng
      Console.Write("Nhap vao mot so: ");
      int number = int.Parse(Console.ReadLine());
      //gán số vừa lấy vào biến tạm thời, biến này sẽ được sử dụng để tính toán
      int temporaryNumber = number;
      //tính tổng các chữ số , đồng thời lưu trữ các chữ số vào mảng
      while (number > 0)
      {
        digitArray[i++] = number % 10;
        number = number / 10;
        digitCount++;
      }
      //tính tổng lập phương các chữ số
      for (i = 0; i < digitCount; i++)
      {
        sum += Math.Pow(digitArray[i], digitCount);
      }
      //So sánh kết quả vừa tính được với số ban đầu, nếu bằng nhau thì là số Armstrong
      if (sum == temporaryNumber)
      {
        Console.WriteLine($"So {temporaryNumber} la so Armstrong");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine($"So {temporaryNumber} khong phai la so Armstrong");
      }
      Console.WriteLine("\n-----chuong trinh nay duoc dang Freetuts.net-----\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả:

bai6 01 png

2. Hiển thị các số Armstrong trong một phạm vi nhất định

Việc hiển thị các số Armstrong trong một phạm vi nhất định được nhập từ người dùng cũng tương tự như kiểm tra một số Armstrong.

Ở đây mình sẽ tạo một hàm để kiểm tra số Armstrong, nếu là số Armstrong thì trả về true, ngược lại thì trả về false. Sau đó sử dụng một vòng lặp for để lặp từ số đầu tiên đến số cuối cùng đồng thời gọi hàm để kiểm tra. Nếu là số Armstrong thì hiển thị ra màn hình.

using System;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao so bat dau: ");
      int StartNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap vao so ket thuc: ");
      int EndNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Cac so Armstrong tu {StartNumber} den {EndNumber} la: ");
      for (int i = StartNumber; i <= EndNumber; i++)
      {
        if (IsArmstrongNumber(i))
          Console.WriteLine(i);
      }
      Console.WriteLine("\n-----chuong trinh nay duoc dang Freetuts.net-----\n");
      Console.ReadLine();
    }

    static bool IsArmstrongNumber(int number)
    {
      int sum = 0;
      int temporaryNumber = number;
      int temp = 0;
      int length = number.ToString().Length;
      while (number != 0)
      {
        temp = number % 10;
        number = number / 10;
        sum += (int)Math.Pow(temp, length);
      }

      if (sum == temporaryNumber)
      {
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    }
  }
}

Kết quả:

bai6 02 png

Trên đây là các chương trình mình họa cho việc kiểm tra một số có phải là số Armstrong hay không. Sau đó áp dụng nó vào việc hiển thị các số Armstrong trong một phạm vi nhất đinh. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để rèn luyện tư duy logic nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top