BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa các ký tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C#. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu học bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào, bởi tính thiết thực của nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ: ta có chuỗi "Freetuts.net" sau khi xóa sẽ thành "Fretus.n".

Chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách khác nhau để xóa các ký tự trùng lặp trong chuỗi, bắt đầu thôi nhé.

1. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng vòng lặp trong C#

Trong chương trình này mình sử dụng vòng lặp for để lặp qua tất cả các ký tự trong chuỗi. Sau đó kiểm tra xem ký tự đó đã có trong chuỗi kết quả hay chưa. Nếu đã tồn tại thì bỏ qua nó, ngược lại thì thêm ký tự đó vào chuỗi kết quả.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      //chuỗi ban đầu người dùng nhập
      string inputString = Console.ReadLine();
      //chuỗi kết quả sau khi xóa
      string resultString = string.Empty;
      //sử dụng vòng lặp for để lặp từng ký tự trong chuỗi ban đầu
      for (int i = 0; i < inputString.Length; i++)
      {
        //nếu ký tự đã có trong chuỗi kết quả thì bỏ qua
        //ngược lại nếu chưa có thì thêm vào cuỗi chuỗi
        if (!resultString.Contains(inputString[i]))
        {
          resultString += inputString[i];
        }
      }
      //hiển thị kết quả ra màn hình (biến resultString)
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 01 png

2. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng HashSet trong C#

Trong ví dụ dưới đây, mình sử dụng HashSet để map chuỗi thành char. Thao tác này sẽ xóa các ký tự trùng lặp khỏi một chuỗi.

*Lưu ý: để sử dụng được HashSet ta cần khai báo thư viện System.Collections.Generic;

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      string resultString = string.Empty;
      var unique = new HashSet<char>(inputString);
      foreach (char c in unique)
      {
        resultString += c;
      }
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 02 png

3. Xóa ký tự trùng lặp sử dụng Linq trong C#

Trong ví dụ sau, đầu tiên ta chuyển đổi chuỗi thành một mảng ký tự. Sau đó áp dụng phương pháp Linq Distinct để loại bỏ các ký tự trùng lặp. Cuối cùng, chuyển đổi mảng ký tự thành một chuỗi chứa các ký tự không trùng lặp.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      var uniqueCharArray = inputString.ToCharArray().Distinct().ToArray();
      var resultString = new string(uniqueCharArray);
      Console.WriteLine("Ket qua sau khi xoa: " + resultString);
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai12 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình xóa các lý tự trùng lặp khỏi chuỗi trong C# với các cách khác nhau. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top