BÀI TẬP C#
Hoán đổi hai biến trong C# Dãy số Fibonacci trong C# Kiểm tra số nguyên tố trong C# Kiểm tra số đối xứng trong C# Đảo ngược một số trong C# Kiểm tra số Armstrong trong C# Tính giai thừa của một số C# Tổng các chữ số của một số C# Đổi thập phân sang nhị phân C# Đổi nhị phân sang thập phân C# Đếm số lần xuất hiện ký tự C# Xóa ký tự trùng lặp trong C# Tìm các chuỗi con trong C# Xóa phần tử trùng khỏi mảng C# Tính chu vi / diện tích hình chữ nhật Tính chu vi / diện tích hình tròn C# Tính chu vi / diện tích hình tam giác Đếm số chữ số của một số C# Tính tổng các số chẵn từ 1 đến N Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N In ra hình tam giác ký tự * C# Sắp xếp nổi bọt trong C# Sắp xếp trộn trong C# Cách cộng hai số trong C# Kiểm tra số chẵn hay số lẻ C# Cách kiểm tra năm nhuận trong C# Tìm phần nguyên và phần dư C# Cách xóa khoảng trắng trong C# Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong C# Cách chuyển chữ thường thành chữ in hoa và ngược lại trong C# Cách tính trung bình cộng các phần tử trong mảng C# Cách đảo ngược các phần tử trong mảng C# Cách kiểm tra số hoàn hảo trong C# Cách kiểm tra số chính phương trong C# Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong C# Cách tìm ước số của một số nguyên trong C# Cách làm tròn số trong C# Cách tính căn bậc hai trong C# Tạo các số ngẫu nhiên trong C# Cách tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong C# Cách kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng C# Cách tìm số lớn nhất trong mảng C# Cách chuyển đổi giờ phút giây trong C# Cách nối hai mảng trong C# Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C# Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho trong C#. Đây là một bài tập có áp dụng thuật toán logic, vì vậy hãy tìm hiểu thuật toán trước khi viết chương trình nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Thuật toán tìm tất cả các chuỗi con của một chuỗi

Trước khi đi vào tìm hiểu thuật toán, chúng ta cùng xem qua một ví dụ đơn giản về các chuỗi con của một chuỗi đã cho.

Ví dụ: ta có chuỗi "ABC" thì tất cả các chuỗi con của chuỗi đã cho là: "A", "AB", "ABC", "B", "BC", "C".

Thuật toán:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 1. Xác định một chuỗi.
 2. Vòng lăp đầu tiên (vòng lặp ngoài), lặp các ký tự của chuỗi đã cho.
 3. Vòng lặp hai (vòng lặp trong), xây dựng chuỗi con bằng cách thêm một ký tự sau mỗi vòng lặp cho đến khi hết chuỗi. Ví dụ: ta có chuỗi "ABC" thì vòng lặp đầu tiên sẽ là các vị trí A, B, C. Vòng lặp thứ hai sẽ kết hợp với vòng lặp thứ nhất A, AB, ABC rồi đến B, BC,...
 4. In chuỗi con.

2. Sử dụng phương pháp tiếp cận đơn giản trong C#

Trong ví dụ sau, mình sử dụng hai vòng lặp như thuật toán đã đưa ra ở trên. Vòng lặp bên ngoài để duy trì vị trí tương đối của ký tự đầu tiên. Và vòng lặp bên trong được sử dụng để tạo tất cả các chuỗi con có thể có. Sau đó in ra màn hình console.

*Lưu ý: Khai báo thư viện System.Text; trước khí sử dụng StringBuilder nhé.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi con: ");

      for (int i = 0; i < inputString.Length; ++i)
      {
        StringBuilder subString = new StringBuilder(inputString.Length - i);
        for (int j = i; j < inputString.Length; ++j)
        {
          subString.Append(inputString[j]);
          Console.Write(subString + " ");
        }
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai13 01 png

3. Sử dụng phương thức Substring() trong C#

Trong ví dụ dưới đây, mình sử dụng phương thức Substring() có sẵn trong C# để tạo chuỗi. Substring(i, length) tạo một chuỗi con có độ dài "length" bắt đầu từ chỉ mục i trong chuỗi đã cho.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();

      int len = inputString.Length;
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi con: ");
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        for (int j = 0; j < len - i; j++)
        {
          Console.Write(inputString.Substring(i, j + 1) + " ");
        }
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai13 02 png

4. Sử dụng Linq trong C#

Trong ví dụ này mình sử dụng câu lệnh truy vấn Linq để tìm tất cả cá chuỗi con có thể có, cũng như các chuỗi duy nhất của một chuỗi nhất định.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap vao mot chuoi: ");
      string inputString = Console.ReadLine();

      var Substrings =
        from i in Enumerable.Range(0, inputString.Length)
        from j in Enumerable.Range(0, inputString.Length - i + 1)
        where j >= 1
        select inputString.Substring(i, j);
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi con: ");
      foreach (string substring in Substrings)
      {
        Console.Write(substring + " ");
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi duy nhat: ");
      foreach (string substring in Substrings.Distinct())
      {
        Console.Write(substring + " ");
      }
      Console.WriteLine("\n ----Chuong trinh nay duoc dang tai Freetuts.net---- \n");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kết quả:

bai13 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các chương trình để tìm tất cả các chuỗi con của một chuỗi đã cho trong C#. Các bạn hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Memento Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Interpreter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Strategy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Visitor Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Command Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Observer Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Iterator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Proxy Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Composite Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Bridge Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Decorator Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Facade Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Adapter Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Singleton Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Prototype Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Builder Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Tự viết ứng dụng quản lý xe ra vào C# Winforms và Firebase

Trong bài viết này Freetuts chia sẽ cho các bạn một ứng dụng khá thú…

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Factory Design Pattern trong C# - Cách triển khai và ví dụ

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Factory Design Pattern trong C# là gì? Cách triển…

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 trong C#

Top